POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2003, 42, 1
Polisacharydowa otoczka K1 pałeczek Escherichia coli i jej znaczenie w chorobotwórczości tych drobnoustrojów
The polisacharide capsule of Escherichia coli K1 rods and its importance for pathogenicity of these microorganisms


A. Cisowska

3
Molekularna charakterystyka czynników wirulencji Haemophilus influenzae
Molecular characterization of Haemophilus injluenzae virulence factors


A.A. Zasada

23
Udział drobnoustrojów w powstawaniu kamieni moczowych
The role of bacteria in urinary stones formation


A.A. Torzewska

 

39

Termofilny grzyb Thermomyces lanuginosus: występowanie i właściwości
The thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus: and the properties


K. Janda 
J. Falkowski

55

Zmienność genetyczna Campylobacter jejuni
Genetic diversity of Campylobacter jejuni


E.K. Jagusztyn-Krynicka
E. Brzuszkiewicz

67
Syntetyczne inhibitory replikacji herpeswirusów — metody badania aktywności in vitro
Syntetic inhibitors of herpesviruses replication — in vitro activity testing methods


A. Żuk

87
Spis treści
Contents
111

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster