POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2003, 42, 4
Zastosowanic białka zielonej fluorescencji do badania dynamiki replikacji i segregacji chromosomu bakteryjnego
Visualization of bacterial chromosome dynamics with green fluorescent protein


B. Ruban-Ośmiałowska, J. Zakrzewska-Czerwińska

359
Wybrane aspekty molekularne nosicielstwa bakteryjnego w nosogardzieli człowieka
Bacterial carriage in human nasopharynx: selected molecular aspects


E. Sadowy

 

369
Coryneform bakterie — znane drobnoustroje, nieznane patogeny?
Coryneform bacteria — known bacteria, unknown pathogens?


A. Mikucka

385
Znaczenie Corynebacterium sp. w zakażeniach szpitalnych
Significance of Corynebacterium spp. in hospital infections


A. Mikucka

403
Mikroskop sił atomowych nowym narzędziem badawczym w mikrobiologii
Atomic force microscope a new investigation tool in microbiology


A. Grzegorzewicz, A. Damian

419
XX Zjazd polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster