POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2004, 43, 4
Bariery molekularne w wymianie genów pomiędzy bakteriami
Molecular barriers to interspecies gene exchange among bacteria.


M. Sęktas

345
Struktura wirusa niedoboru odporności bydła i charakterystyka naturalnych zakażeń
Structure and pathogenesis of bovine immunodeficiency virus (BIV)


M. Rola, J. Kuźmiak

361
Różnorodność mikroorganizmów glebowych w świetle badań molekularnych
Diversity of soil microorganisms on the base of molecular studies


J. Kozdrój

 

375
30 lat działalności Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych (FEMS) i współpracy z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów
30 years of Federation of European Microbiological Societies (FEMS) and their cooperation with Polish Microbiologists Society


S. Tyski

399
Uroczystość poświęcona pamięci prof. dr hab. Krystyny Kotełko w pierwszą rocznicę śmierci
Conference dedicated to memory professor K. Kotełko


A. Różalski

407
Lipopolisacharyd i inne czynniki chorobotwórczości pałeczek Proteus
Lipopolysaccharide and others virulence factors of Proteus bacilli


A. Różalski

409
Charakterystyka lipopolisacharydów Rhizobium i ich znaczenie w procesie symbiozy
The characterization of the Rhizobium lipopolysaccharides and their significance in symbiosis


A. Turska-Szewczuk, R. Russa

433
Doc. dr hab. Piotr Cegłowski (1947-2004)


J. Bardowski, W. Zagórski

459
Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster