POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2011, 50, 4
Molekularne mechanizmy oporności bakterii kwasu mlekowego na bakteriofagi
Molecular mechanisms of bacteriophage resistance of lactic acid bacteria

 autorzy: R. K. G ó r e c k i, J. K. B a r d o w s k i


265
Struktura genomu Borrelia burgdorferi; informacja genetyczna zawarta w poszczególnych replikonach składowych
Genome structure of Borrelia burgdorferi; genetic information in individual replicons

autorzy: E. F u r ma ń c z y k, M. W ł o d a r c z y k


275

Pałeczki z rodzaju Serratia: charakterystyka gatunków, chorobotwórczość oraz oporność na antybiotyki Serratia marcescens
Bacilli of the genus Serratia: species characteristics, pathogenicity and antibiotic resistance of Serratia marcescens

autorzy: P. C e l e j e w s k i -Ma r c i n i a k, S. T y s k i


291

Wykorzystanie bakterii Bacillus thuringiensis do produkcji bioinsektycydów
The usage of Bacillus thuringiensis for bioinsecticide production

autorzy: E. K o n e c k a, A. K a z n o w s k i, J. B a r a n e k


303
Biodegradacja nonylofenoli przez wybrane drobnoustroje
Biodegradation of nonylphenols by some microorganisms

autorzy: M. K r u p i ń s k i, J. D ł u g o ń s k i


313
Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nierzetelne metody ich oceny
Effective and ineffective microbial preparations used in plant protection
and production and methods of their evaluation

autor: S. Ma r t y n i u k

321 

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2010 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znaczie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
    Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web