POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2005, 44, 4

Glikozylacja białek mikroorganizmów rodzaju Campylobacter
Protein glycosylation in Campylobacter

autor E. K. Jagusztyn-Krynicka, J. Życka,
        K. Tomczy k, A. Wyszyńska

299

Strategie identyfikacji bakteryjnych czynników wirulencji
Strategies of identification of bactrial virulence factors

autor A. Raczkowska, M. Żak, K. Brzostek

309

W poszukiwaniu koncepcji gatunku bakteryjnego
In a search of a bacterial species concept

autor W. Małek, S. Wdowiak-Wróbel,
         M. Kalita, I. Święcicka, B. Studzińska

323

Wpływ produktów kodowanych przez sekwencje moronowe fagów na wirulencję bakterii powszechnie izolowanych z materiałów klinicznych
The impact of products encoded by morons sequences of bacteriophages on the virulency of bacteria commonly isolated from clinical specimens

autor J. Nieradko, M. Łoś

329

Diagnostyka i leczenie zakażeń wirusem cytomegalii
Diagnostics and therapy of human cytomegalovirus infections

autor A. Kaczmarek, D. Mikołajczyk,
        A. Budzyńska, K. Gierlotka,
        E. Gospodarek

341

Molekularna charakterystyka genów i białek wirusa choroby Mareka
Molecular characteristic of Marek's disease virus genes and peptides

autor K. Król, E. Samorek-Salamonowicz,
        W. Kozdruń

351

Sympozjum Naukowe ,Zoonozy - aktualne zagrożenia"

357

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster