POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2006, 45, 4

Mechanizmy sekrecj i bakterii Gram-ujemnych - Systemy sekrecji IV typu
Secretion systems of Gram-negative bacteria - Type IV

autor E. Karwicka, A. Raczkowska, K. Brzostek

251

Mechanizmy zwalczania fitopatogenów glebowych przez grzyby z rodzaju Trichoderma
Mechanisms of biological control soil-borne plant pathogen by fungus from genus Trichoderma

autor E. Wojtkowiak-Gębarowska

261

Biologiczne usuwanie azotu mineralnego ze ścieków
Biological removal of mineral forms of nitrogen from wastewaters

autor M. Błaszczyk, M. Rzeczycka

275

Struktura chemiczna i aktywność biologiczna lipopolisacharydu pałeczek z rodziny Legionellaceae
Chemical structure and biological significance of the lipopolisaccharide of Legionellaceae rods

autor M. Palusińska-Szysz, W. J. Drożański

287

Molekularne determinanty wirulencji Listeria monocytogenes. II. Czynniki wirulencji uczestniczące w wewnątrzkomórkowym etapie patogenezy: listeriolizyna O (LLO), fosfolipaza B (PlcB), meta-loproteaza (Mpl), fosfolipaza A (PlcA) i białko ActA
Molecular determinants of Listeria monocytogenes virulence II. Virulence factors taking place in intracellular step of pathogenesis: listeriolysin O (LLO), phospholipase B (PlcB), metalloprotease (Mpl), phospholipase A (PlcA) and ActA

autor T. Jagielski, O.A. Osińska, J. Bielecki

303

Mechanizmy odporności nieswoistej u ludzi i zwierząt, a chlamydie i chlamydofile
Mechanisms of non-specific immunity in humans and animals and Chlamydia and Chlamydophila

autor W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, P. Niedźwiedzka

315

Errata

Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster