POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2009, 48, 2

Profesor Piotr Słonimski (9 XI 1922 - 25 IV 2009)

autor S. Ułaszewski

89

Nowe strategie poszukiwania leków przeciw-bakteryjnych - leki przeciw-toksynowe
Novel strategies for antibacterial drug discovery - antitoxin drugs

autor E. K. Jagusztyn-Kryni cka, J. Rybacki, A.M. Łasica

93

Prokarioty redukująceFe(III): klasyfikacja, występowanie, mechanizmy redukcji Fe(III), rola ekologiczna i znaczenie biotechnologiczne
Fe(III)-reducing prokaryotes: classification, distribution, mechanisms of Fe(III) reduction, ecological role and biotechnological significance

autor A. A. Sikora, M. K. Błaszczyk

105

Grzyby z rodzaju Geotrichum jako oportunistyczny patogen człowieka
Fungal genus Geotrichum: an opportunistic pathogen of humans

autor M. Skóra, J. Witali s, P. Krzyściak, A. B. Macura

125

Bioróżnorodność bakterii Erwinia amylovora — sprawcy zarazy ogniowej
Biodiversity of Erwinia amylovora - the causal agent of fire blight

autor J. Puławska, K. Kielak, P. Sobiczewski

  133
Reowirusy - budowa oraz chorobotwórczość dla ludzi i zwierząt
Reoviruses - structure and pathogenicity for human and animals

autor J. S. Niczyporuk, E. Samorel-Salmonowicz, H. Czekaj

143

Najnowsza historia polskiej mikrobiologii - Profesor L. Hirszfeld

151

Walka świata niewidzialnego z pozawidzialnym
Struggle between the visible and invisible world

autor L. Hirszfeld

153
Zaproszenie na V Międzynarodową Konferencję Naukową: Rozkład i Korozja Mikrobiologiczna materiałów technicznych  

Informacje i instrukcja dla autorów
Information and instruction to authors

autor RedakcjaPobierz numer w formacie pdf

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web