POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2010, 49, 3

KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
Mikrobiologia 100 lat po Robercie Kochu"
Warszawa 30 - 31 sierpień 2010

Pod honorowym patronatem
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr hab. Barbary Kudryckiej
oraz
Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
Pana Rudigera Freiherra von Fritsch-Seerhausen


Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

Rok 2010 jest szczególnym rokiem dla mikrobiologów na całym świecie, także w Polsce. Upływa właśnie 100 lat od śmierci Roberta Kocha, jednego z najwybitniejszych uczonych, noblisty, pioniera współczesnej mikrobiologii i nauki o chorobach zakaźnych. Nie sposób wyliczyć jego zasług. Poza odkryciem prątka gruźlicy, przecinkowca cholery i laseczki wąglika pracował także nad innymi drobnoustrojami i metodami ich izolacji. Sformułował na podstawie badań nad wąglikiem kryteria, znane jako „postulaty Kocha", jakie musi spełniać drobnoustrój aby uznać go za czynnik etiologiczny choroby. Część swego życia zawodowego spędził w Wolsztynie (ówczesny zabór pruski, obecnie w Wielkopolsce) pracując tam jako lekarz powiatowy i z tego powodu jest nam również bliski. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów pragnie uczcić pamięć Roberta Kocha na specjalnie poświęconej Jemu i Jego dorobkowi konferencji naukowej (Pałac Staszica, Warszawa, dn. 30-31 sierpnia), w której wielu znakomitych badaczy przedstawi rozwój mikrobiologii lekarskiej od czasów Kocha do współczesności. Oddajemy do Państwa rąk specjalny numer „Postępów Mikrobiologii", w którym zawarta jest część tematyki konferencji.

Warszawa, sierpień 2010-08-10
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Prezes Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

 

Koch i jego dokonania - rys historyczny
Robert Koch and their achievements - a history

autor Z. Zwolska
139

Postępy w diagnostyce i epidemiologii molekularnej Mycobacterium tuberculosis
Progress in diagnosis and epidemiology of Mycobacterium tuberculosis

autor E. Augustynowicz-Kopeć, Z. Zwolska
151

Spojrzenie na postulaty Kocha po stu latach od śmierci ich twórcy
A glance at Koch's postulates 100 years after his death

autor M. Binek
157
Diagnostyka i molekularna epidemiologia Bacillus anthracis
Diagnostics and molecular epidemiology of Bacillus anthracis
autor R. Gierczyński
165
Gronkowce-na co jeszcze je stać?
Staphylococci - what's new about them?
autor B. Sadowska, B. Różalska
173
Poszukiwanie nowych sposobów zapobiegania zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C
Quest for new ways to prevent Hepatitis C virus infections
autor A. Budkowska, P. Maillard, F. Roohvand
179
Wirus Zachodniego Nilu oraz inne nowo pojawiające się zagrożenia zdrowia publicznego
West Nile virus other emerging threats to public health
autor E. Samorek-Salamonowicz, J.S. Niczyporuk
187
Zoonozy przenoszone przez kleszcze na terenie Polski
Tick-borne zoonoses occurring in Poland
autor S. Tylewska-Wierzbanowska, T. Chmielewski
191
Nowe szczepionki przeciw herpeswirusom i wektory herpeswirusowe w terapii człowieka
Novel antiherpesviral vaccines and herpesviral vectors for human therapy
autor M. Fleischer
199
Profilaktyka zakażeń szpitalnych w czasach Kocha i dziś
Nosocomial infection prophylaxis in Koch's time and today
autor M. Fleischer
209
Opracowanie materiałów zjazdowych pod względem merytorycznym i redakcyjnym:
Prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 list  

NUMER

Mikrobiologiczny rozkład związków aromatycznych w warunkach anoksji
Microbiological degradation of aromatic compounds in anoxic conditions

autor U. Guzik, D. Wojcieszyńska, K. Hupert-Kocurek

 

217

  Pobierz numer w formacie pdf

 

Od Redakcji
   Uprzejmie proszę PT. autorów o możliwie szybkie uregulowanie zaległych opłat - powstałych w 2009 roku - za publikowanie artykułów w Postępach Mikrobiologii.
   Pismo nasze od roku pozbawione jest dotacji MNiSW, stąd brak wpływów z ww. tytułu, znacznie utrudnia kierownictwu PTM realizację statutowej działalności.
   Z góry dziękujemy za pozytywny odzew na naszą prośbę.

Za Redakcję PM. Jerzy Hrebenda
 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster e-mail  web