POSTĘPY MIKROBIOLOGII  2004, 43, 3
doc. dr. hab. Piotr Cegłowski (1947-2004)


J. Bardowski, W. Zagórski

231
Piotruś


J. Bardowski

232
Żegnaj Piotrze


W. Zagórski

234
Cykl biogeochemiczny azotu w glebach ekosystemów borów iglastych
Biogeochemical cycle of nitrogen in the soils of coniferous forests


M. A. Stremińska, M. Błaszczyk

 

235
Żyjące lecz nie dające się hodować bakterie
Viable but nonculturable bacteria


H. Dahm, E. Strzelczyk

251
Czynniki warunkujące adhezję drobnoustrojów do powierzchni abiotycznych
Factors affecting the adhesion of microorganisms to solid surfaces


K. Czaczyk

267
Znaczenie aktywności hydrolazy soli żółci u bakterii z rodzaju Lactobacillus
The significance of bile salts hydrolase activity of bacteria from Lactobacillus genus


M. Ziarno

285
Charakterystyka, identyfikacja, różnicowanie i taksonomia bakteryjnych patogenów roślin z rodzaju Erwinia
Characteristcs, identification, differentiation and taxonomy of plant pathogenic bacteria from the genus Erwinia


M. Waleron, K. Waleron, E. Łojkowska

297
Mutagenne i karcynogenne metabolity tworzone przez mikroflorę jelita grubego człowieka
Mutagenic and carcinogenic metabolites formed by human clonic flora


A. Nowak, Z. Libudzisz

321
Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster