Tom 53
Zeszyt 2 • 2014

Contents:

News list:

  1. Mechanizmy wirulencji paciorkowców β-hemolizujących10110 August 2017Virulence mechanisms factors and pathogenic of β-hemolytic streptococciK. Obszańska, I. Kern-Zdanowicz, I. Sitkiewicz
  2. Krętki Leptospira spp. – chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń11310 August 2017Leptospira spp. spirochetes – pathogenicity and diagnosis of infections B. Fiecek, S. Tylewska-Wierzbanowska
  3. Problematyka zakażeń okołowszczepowych12310 August 2017Infections associated with implantable biomaterialsR. Pokrowiecki, S. Tyski, M. Zaleska
  4. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki pałeczek Stenotrophomonas maltophilia13510 August 2017Restistance mechanisms to antibiotics and chemotherapeutics in Stenotrophomonas maltophiliaK. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek
  5. Bakterie endofityczne – ich pochodzenie i interakcje z roślinami14110 August 2017Bacterial endophytes – their origin and interaction with plantsK. Pisarska, S. J. Pietr
  6. Plastyczność bakteryjnych genomów – wewnątrzkomórkowy transfer genów15310 August 2017Bacterial genome plasticity – intracellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  7. Plastyczność bakteryjnych genomów – międzykomórkowy transfer informacji genetycznej16510 August 2017Bacterial genome plasticity – intercellular transfer of genetic informationU. Kasprzykowska, B. M. Sobieszczańska
  8. Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego17310 August 2017Urinary tract infections caused by Proteus mirabilis – role of the biofilm and the encrustation of the urological catheterD. M. Matusiak
  9. Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby18310 August 2017Methods used in the evaluation of the organic wastes influence on soil microbial activityA. Kot, M. Frąc