Browsing tag: leucine arylamidase

The role of leucine arylamidase in the virulence of Candida albicans

Rola arylamidazy leucynowej w wirulencji Candida albicans
M. Staniszewska, M. Bondaryk, W. Kurzątkowski

1. Introduction. 2. Biochemical properties of aminopeptidases. 3. Activiation and regulation of the C. albicans leucine arylamidase. 4. Leucine arylamidase production by C. albicans and by other non-albicans yeast species. 5. Leucine arylamidase production and C. albicans yeast-to-hypha transition. 6. Conclusions

Abstract: Candida albicans is an opportunistic pathogen that frequently causes infections ranging from superficial mucosal lesions to disseminated or bloodstream infections. Candida infections are a problem of a growing clinical importance worldwide; therefore virulence factors of this pathogen have been extensively studied. This review focuses on the role and function of leucine arylamidase (Ape2) in C. albicans’ virulence and pathogenesis in human infections. The L-leucine arylamidase is a member of metallo-peptidase group that removes the N-terminal L-leucine from peptide substrates. The hydrolytic enzymes play an important role in both colonization and invasion; moreover, it has been estimated that Ape2 facilitates penetration of C. albicans into the host tissue. Therefore, the comparison of Ape2 activity between Candida species might reveal their still unknown function during infection in vivo. As C. albicans can potentially cause superficial and systemic candidiasis with high mortality in immunocompromised patients, the involvement of this enzyme’s activity in virulence (human tissues destruction) ought to be thoroughly evaluated in the future.

1. Wstęp. 2. Biochemiczne właściwości aminopeptydaz. 3. Indukcja arylamidazy leucynowej w komórkach C. albicans. 4. Wytwarzanie arylamidazy leucynowej przez C. albicans i inne gatunki z rodzaju Candida. 5. Arylamidaza leucynowa a morfogeneza C. albicans. 6. Wnioski

Streszczenie: Oportunistyczny patogen Candida albicans jest przyczyną zakażeń skóry oraz błon śluzowych u ludzi jak również wieloukładowych kandydoz zagrażających życiu pacjentów.  Zakażenia o etiologii C. albicans stanowią poważny problem kliniczny o wymiarze światowym. Częstość ich występowania, a także wysoka śmiertelność u chorych z immunosupresją spowodowały konieczność lepszego poznania czynników wirulencji C. albicans. Niniejsza praca przedstawia rolę arylamidazy leucynowej (Ape2) w  wirulencji C. albicans (adhezji oraz inwazji do tkanek ludzkich). Enzymy hydrolityczne odgrywają rolę w procesie kolonizowania i  inwazji morfotypów C. albicans do ludzkich tkanek. Według danych literaturowych arylamidaza leucynowa należy do grupy egzopeptydaz (trawi wiązanie w miejscu L-leucyny zlokalizowanej na N-końcu substratów białkowych). Dotychczas wykazano również udział Ape2 w inwazji ludzkich tkanek. Porównanie funkcji tego enzymu u różnych gatunków Candida pozwoli na dokładną analizę jego roli, jak dotąd nie poznaną, w patogenezie kandydoz. Jeśli ze względu na częste zakażenia o etiologii C. albicans obarczone wysoką śmiertelnością, patogen ten stanowi przedmiot licznych badań, to szczególną uwagę należy poświęcić jednemu z jego czynników wirulencji tj., arylamidazie leucynowej i jej roli w inwazji i destrukcji tkanek.