Browsing tag: zoonoza

LISTERIOZA. WSPÓŁCZESNE POSTRZEGANIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Listeriosis. Modern perception of epidemiological threat
Monika Lewańska, Agnieszka Godela, Magdalena Myga-Nowak

DOWNLOAD PDF FILE

Streszczenie: Niebezpieczeństwo wynikające z obecności pałeczek z rodzaju Listeria, zwłaszcza Listeria monocytogenes w środowisku i produktach spożywczych, każdego roku przyczynia się do zejść śmiertelnych, zarówno wśród ludzi jak i zwierząt. Zdolność bakterii do egzystencji saprofitycznej oraz pasożytniczej, a także niewrażliwość na wiele czynników fizykochemicznych, znacząco ułatwia rozprzestrzenianie i gwarantuje dostęp do szerokiej grupy osobników podatnych na infekcję. Pomimo tego, że czynniki predysponujące do rozwoju zakażenia pociągają za sobą stosunkowo niską częstość jego wystąpienia, to charakteryzuje je wysoka śmiertelność i znaczny stopień hospitalizacji. Choroba objawia się najczęściej w postaci bakteriemii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a także zakażeń okołoporodowych. Sposób rozprzestrzeniania bakterii w organizmie sprawia, że wciąż identyfikowane są nowe typy zachorowań. Najnowsze badania dotyczące nabywania cech chorobotwórczości, wysokości dawki, czy rozwoju antybiotykooporności, a także liczne raporty dotyczące częstości występowania tych bakterii i powodowanych przez nie lokalnych epidemii, doprowadziły do zwiększenia częstości kontroli w tym zakresie i zmiany kwalifikacji choroby. Obecnie listeriozę postrzega się jako współczesne zagrożenie dla życia i zdrowia.

1. Wprowadzenie. 2. Rodzaj Listeria. Charakterystyka i cechy warunkujące chorobotwórczość. 3. Listerioza. Drogi rozprzestrzeniania. 4. Początek i przebieg zakażenia. 5. Kliniczne formy listeriozy. 5.1. Bakteriemia. 5.2. Infekcje ośrodkowego układu nerwowego. 5.3. Zakażenia okołoporodowe. 5.4. Zapalenie żołądka i jelit. 5.5. Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej (SBP). 5.6. Zapalenie wsierdzia. 5.7. Zapalenie oraz ropień wątroby. 5.8. Infekcje skóry i oczu. 5.9. Infekcje mięśniowo szkieletowe. 6. Monitoring. 7. Normalizacja. 8. Podsumowanie

Abstract: The presence of Listeria rods, especially Listeria monocytogenes, in the environment and food products, contributes each year to death of both humans and animals. The ability of bacteria to lead a saprophytic and parasitic existence as well as insensitivity to many physicochemical factors greatly facilitates the spread and guarantees access to a wide range of vulnerable organisms. Although the factors predisposing to infection result in a relatively low incidence of disease, infections are characterized by high mortality and often the need of hospitalization. The disease most often manifests itself in the form of bacteremia, meningitis and encephalitis as well as perinatal infections. The way Listeria spreads in the body contributes to the identification of new types of the disease. Recent studies on the acquisition of pathogenicity traits, dose and development of antibiotic resistance as well as numerous reports on incidence of these bacteria and the epidemics they caused, have led to more efficient monitoring of the pathogen. The qualification of the disease has also changed and, currently, listeriosis is considered a contemporary threat to life and health.

1. Introduction. 2. Genus Listeria. Characteristics and traits responsible for pathogenicity. 3. Listeriosis. Transmission pathways. 4. The beginning and course of the infection. 5. Clinical forms of listeriosis. 5.1. Bacteremia. 5.2. Central nervous system infections. 5.3. Perinatal infections. 5.4. Gastroenteritis. 5.5. Spontaneous bacterial peritonitis (SBP). 5.6. Endocarditis. 5.7. Inflammation and liver abscess. 5.8. Skin and eye infections. 5.9. Musculoskeletal infection. 6. Monitoring. 7. Normalization. 8. Summary

Krętki Leptospira spp. – chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń

Leptospira spp. spirochetes – pathogenicity and diagnosis of infections
B. Fiecek, S. Tylewska-Wierzbanowska

1. Wstęp. 2. Charakterystyka rodzaju Leptospira. 3. Systematyka Leptospira spp. 4. Zakażenia Leptospira spp. 4.1. Czynniki chorobotwórcze bakterii z rodzaju Leptospira. 4.2. Leptospiroza – objawy i leczenie. 5. Odpowiedź immunologiczna gospodarza na zakażenie Leptospira spp. 5.1. Szczepionki. 6. Diagnostyka zakażeń wywoływanych przez Leptospira spp. 7. Epidemiologia leptospirozy. 8. Podsumowanie

Abstract: Leptospirosis is a zoonotic disease caused by spirochetes of the genus Leptospira. Humans are infected Leptospira spp. through contact with urine of carrier animals or contaminated surface water or soil. In humans, leptospirosis can have a wide range of manifestations such as: flu-like symptoms with mild hepatic and renal dysfunction or serious damage of the kidneys, liver, lungs, heart, brain and eyes, ending with the death of the patient. Factors increasing the risk of leptospiral infection include: water sports, fishing, hunting, rice plantation and a profession such as a butcher, a veterinarian, pigs farmer, sewer worker or military personnel. Leptospirosis has similar signs and symptoms to dengue, influenza, and rickettsial diseases. Leptospirosis is increasingly recognized as a public health problem. This disease is a cause of growing morbidity and mortality in both developed and developing countries.

1. Introduction. 2. Characteristics of Leptospira spp. 3. Systematics of Leptospira spp. 4. Leptospira spp. infections. 4.1. Pathogenic factors of the genus Leptospira. 4.2. Leptospirosis – symptoms and treatment. 5. Host immune responses to leptospiral infections. 5.1. Vaccines. 6. Diagnosis of infections caused by Leptospira spp. 7. The epidemiology of leptospirosis. 8. Summary