POSTĘPY MIKROBIOLOGII 2006, 45, 3

Funkcje i sortowanie lipoprotein bakterii Gram-ujemnych
Functions and sorting of Gram-negative bacteria lipoproteins

autor P. Łaniewski, R. A. Godlewska
E.K. Jagusztyn-Krynicka

157

Mechanizmy sekrecji bakterii Gram-ujemnych - System sekrecji
I i III typu
Secretion systems of Gram-negative bacteria-Type I and III

autor K. E. Karwicka, A. Raczkowska, K. Brzostek

169

Współczesne metody identyfikacji bakterii stosowane w ekologii mikroorganizmów wodnych - fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)
Current methods for identification of bacteria in aąuatic microbial ecology - fluorescence in situ hybridization (FISH)

autor A. Skowrońska, I. Zmysłowska

183

Enterokoki - czynniki wirulencji i chorobotwórczość
Enterococci - virulence factors andpathogenicity

autor A. Wyszyńska, E. K. Jagusztyn-Krynicka

195

Molekularne determinanty wirulencji Listeria monocytogenes.
I. Patogeneza listeryjna. Czynniki wirulencji: białka powierzchniowe uczestniczące w adhezji do komórek gospodarza

Molecular determinants of Listeria monocytogenes virulence.
I. Listerial pathogenesis. Determinants of pathogenesis: surface proteins taking place in adhesion to the host cells

autor O. A. Osińska, T. Jagielski, J. Bielecki

209

Rola i znaczenie receptorów Toll - podobnych w odporności
The role and importance of TLRs (Toll-Like Receptors) in immunity

autor W. Deptuła, B. Tokarz-Deptuła, P. Niedźwiedzka

221

Receptory komórkowe wiążące cząsteczki wirusa zapalenia wątroby typu C
ellular receptors binding hepatitis C virus

autor D. Kmiecia k, Ł. Kruszyna, M. Łaciński

233

II FEMS Congress

autor W. Rudnicka


Spis treści
Contents

 

Z Państwa uwagami i opiniami zapozna się webmaster