Drożdże w bioindykacji zanieczyszczeń rolniczych


Yeast as bioindicators of agricultural pollution
U. Wachowska, A. D. Stasiulewicz-Paluch

Najpopularniejsze pliki

1. Wstęp. 2. Drożdże. 3. Przydatność drożdży do oceny zanieczyszczeń środowiska. 3.1. Środki ochrony roślin w środowisku. 3.2. Biotesty w oparciu o hamowanie wzrostu. 3.3. Testy genotoksyczności. 3.4. Testy endokrynne. 4. Drożdże w toksykogenomice. 4.1. Zalety drożdży wykorzystywanych w toksykogenomice. 4.2. Narzędzia transkrypto-, proteo- i matabolomiczne stosowane w toksykogenomice drożdży. 4.3. Toksykogenomika funkcjonalna genów drożdży. 4.4.  Toksykogenomika drożdży w ocenie zanieczyszczenia środowiska rolniczego. 5. Podsumowanie

Abstract: This review paper discusses a new set of biotests used for toxicity assessment of plant protection products and their residues in agricultural ecosystems. Recent regulations have imposed restrictions on the use of animals for scientific purposes, and also the obligation to analyze auxiliary substances in plant protection products and to identify endocrine disrupters. The major characteristics of yeasts and their taxonomic classification are describedin the study. Commercial yeast-based biotests and potential uses of yeasts in environmental studies and toxicogenomics are also analyzed.

1. Introduction. 2. Yeast. 3. Yeast as indicators of environmental pollution. 3.1. Plant protection products in the environment. 3.2. Growth inhibition biotests. 3.3. Genotoxicity tests. 3.4. Endocrine tests. 4. Yeasts in toxicogenomics. 4.1. The advantages of using yeasts in toxicogenomics. 4.2. Transcriptomics, proteomics and metabolomics tools in yeast toxicogenomics. 4.3. Yeast functional toxicogenomics. 4.4. Yeast toxicogenomics in agricultural pollution assessment. 5. Conclusions