GRZYBY ENDOFITYCZNE W ROLI POTENCJALNYCH PRODUCENTÓW ZWIĄZKÓW PRZECIWNOWOTWOROWYCH


ENDOPHYTIC FUNGI AS POTENTIAL PRODUCERS OF ANTICANCER COMPOUNDS
Agnieszka Getinger-Panek, Ilona Bednarek

PDF

Streszczenie: Główną rolę w chemioterapii raka od ponad 50 lat, stanowią leki pochodzące w większości ze źródeł naturalnych. Przeciwko licznym dolegliwościom od stuleci rośliny służyły jako źródło związków bioaktywnych. Jednak to nie same rośliny, a mikroorganizmy z nimi związane oferują materiał i produkty o wysokim potencjale terapeutycznym. Endofity to organizmy, które kolonizują wewnętrzne tkanki roślin bez wywoływania objawów chorobowych. Stanowią endosymbiotyczną grupę drobnoustrojów, będących źródłem nowatorskich produktów naturalnych do wykorzystania we współczesnym przemyśle, rolnictwie oraz medycynie wykazując potencjalne
właściwości terapeutyczne, w tym przeciwnowotworowe oraz przeciwdrobnoustrojowe, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Grzyby endofityczne stanowią bogate źródło bioaktywnych metabolitów, którymi można manipulować w celu uzyskania pożądanych, nowych analogów wykorzystywanych w chemioterapii, w tym: taksol, kamptotecyna, podofilotoksyna, winblastyna, winkrystyna, cytochalazyny i szereg innych. W tym przeglądzie podano przykłady produkcji związków przeciwnowotworowych przez grzyby endofityczne opublikowane od 2015 roku.

1. Wprowadzenie. 2. Endofity. 3. Związki o potencjale przeciwnowotworowym, syntetyzowane przez grzyby endofityczne. 4. Podsumowanie

Abstract: Medicines derived mostly from natural sources have played a major role in cancer chemotherapy for over 50 years. Against numerous ailments, plants have served as a source of bioactive compounds for centuries. However, it is not the plants themselves, but the microorganisms associated with them that offer material and products with high therapeutic potential. Endophytes are organisms that colonize internal plant tissues without causing disease symptoms. They constitute an endosymbiotic group of microorganisms which are the source of innovative natural products for use in modern industry, agriculture and medicine, indicating potential therapeutic properties, including anti-cancer and antimicrobial, as well as anti-inflammatory and antioxidant properties. Endophytic fungi are a rich source of bioactive metabolites that can be manipulated to obtain to produce desirable the desired new analogs used in chemotherapy, including: taxol, camptothecin, podophyllotoxin, vinblastine, vincristine, cytochalasin and many others. This review gives provides examples of anticancer compound production by endophytic fungi published since 2015.

1. Introduction. 2. Endophytes. 3. Compounds with anticancer potential, synthesized by endophytic fungi. 4. Summary