Browsing tag: antygeny

POSTĘPY W OPRACOWANIU SZCZEPIONKI ANTY-CAMPYLOBACTER PRZEZNACZONEJ DLA DROBIU

ADVANCEMENTS IN DEVELOPING ANTI-CAMPYLOBACTER VACCINE FOR POULTRY
Agnieszka Wyszyńska*, Patrycja Kobierecka, Katarzyna Elżbieta Jagusztyn-Krynicka

DOWNLOAD PDF FILE

Streszczenie: Zakażenie bakteriami Campylobacter jejuni/coli jest wiodącą bakteryjną przyczyną biegunki u ludzi zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Badania epidemiologiczne wykazują, że większość przypadków kampylobakteriozy jest wynikiem konsumpcji zanieczyszczonego tymi pałeczkami niedogotowanego mięsa drobiowego. Śmiertelność związana z zakażeniem Campylobacter jest niska a większość pacjentów nie wymaga specjalnej terapii. Antybiotyki stosowane są jedynie w ciężkich, ogólnoustrojowych zakażeniach lub u pacjentów z upośledzoną odpornością. Dane epidemiologiczne odnotowują jednak coraz więcej przypadków poważnych autoimmunologicznych i neurologicznych powikłań rozwijających się w następstwie infekcji pałeczkami z rodzaju Campylobacter. Obecne działania krajów UE zmierzające w kierunku poprawy higieny i bezpieczeństwa biologicznego nie są wystarczające, aby kontrolować lub wyeliminować Campylobacter z łańcucha pokarmowego drobiu. Szacuje się, że zmniejszenie poziomu liczby Campylobacter w jelitach kurcząt powinno, w sposób znaczący, doprowadzić do ograniczenia częstości występowania kampylobakteriozy u ludzi. Publikacja przedstawia aktualny stan wiedzy na temat immunoprofilaktyki anty-Campylobacter u drobiu.

1. Kampylobakterioza – dane epidemiologiczne, objawy chorobowe. 2. Kampylobakterioza – źródło zakażenia. 3. Kampylobakterioza – profilaktyka. 4. Immunizacja kurcząt. 4.1. Bierna immunizacja. 4.2. Szczepionki całokomórkowe. 4.3. Szczepionki podjednostkowe. 5. Strategie opracowania nowoczesnych szczepionek podjednostkowych. 5.1 Poszukiwanie antygenu. 5.2. Wybór nośnika. 6. Modulacja odpowiedzi immunologicznej. 7. Droga podania antygenu. 8. Podsumowanie

Abstract: Campylobacter jejuni/coli is the leading bacterial cause of diarrhoea in humans in both developing and developed countries. Epidemiological studies show that most cases of campylobacteriosis are the result of the consumption of undercooked, contaminated poultry meat. Although campylobacteriosis is largely a self-limiting disease with low mortality, a specific treatment is required for patients infected with strains resistant to clinically important antibiotics and for patients who develop neurological symptoms or bacteremia in course of infection. Despite intensive efforts to improve an on-farm biosecurity practice over the past decade, about 70% of EU broiler chicken flocks remain Campylobacter-positive at slaughter. Control of spreading the Campylobacter infection in flocks of chickens by biosecurity actions turned out rather ineffective. The most efficient strategy to decrease the number of human Campylobacter infections may be to implement an immunoprophylactic method, namely, the protective vaccination of chickens. The publication presents the current state of knowledge on anti-Campylobacter immunoprophylaxis in poultry.

1. Campylobacteriosis – epidemiological data, disease symptoms. 2. Campylobacteriosis – source of infection. 3. Campylobacteriosis – prophylaxis. 4. Immunization of chicken. 4.1. Passive immunization. 4.2, Campylobacter Whole-cell Vaccines. 4.3. Subunit vaccines. 5. Strategies for developing modern subunit vaccines. 5.1 Searching for antigen. 5.2. The choice of a carrier. 6. Modulation of immune response. 7. The route of antigen administration. 8. Summary

Bakterie kwasu mlekowego (LAB) jako wektory do konstrukcji szczepionek

LAB (lactic acid bacteria) as live vectors for the development of safe mucosal vaccines
A. Wyszyńska, P. Kobierecka, E. K. Jagusztyn-Krynicka

1. Charakterystyka bakterii kwasu mlekowego o potencjalnym zastosowaniu w immunoprofilaktyce. 2. LAB jako nośniki heterologicznych antygenów bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych. 2.1. Porównanie drogi podania. 2.2. Rola lokalizacji i ilości antygenu. 2.3. Porównanie skuteczności działania żywych szczepów LAB i cząstek GEM (Gram-positive Enhancer Matrix). 3. LAB jako szczepionki DNA. 4. Modulacja działania układu odpornościowego. 5. LAB w immunoterapiach chorób nowotworowych. 6. Podsumowanie

Abstract: Lactic acid bacteria are a group of Gram-positive bacteria that include many species, such as Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc and others. They have health benefits such as immunomodulation and production of antimicrobial substances active against gastric and intestinal pathogens and other microbes. Over the past decade, there has been increasing interest in the use of LAB as mucosal delivery vectors. They represent an attractive alternative for vaccinations employing attenuated bacterial pathogens. In this review, we focused on recent results on the use of lactic acid bacteria as delivery vehicles for heterologous antigens, cytokines, and DNA vaccines. To date, many bacterial, parasitic and viral antigens have been successfully expressed in LAB strains, mainly in L. lactis and Lb. plantarum, and their positive immunological outcomes were documented using mainly mouse model and oral, intragastric or intranasal route of immunization.

1. Characterization of lactic acid bacteria with immunoprophylactic effects. 2. LAB as delivery vehicles for bacterial, parasitic and viral antigens. 2.1. Comparison of administration routes. 2.2. Amount and localization of antigens. 2.3. Comparison of live and killed LAB vaccines – GEM (Gram-positive Enhancer Matrix) particles, 3. LAB as a DNA vaccine. 4. Modulation of immune system. 5. LAB in cancer therapy. 6. Conclusions