Browsing tag: Azotobacter spp.

SYSTEMATYKA I ANALIZY GENOMICZNE BAKTERII Z RODZAJU AZOTOBACTER

Systematics and genomic analysis of bacteria of the genus Azotobacter
M. Kozieł, A. Gałązka

PDF

Streszczenie: Bakterie z rodzaju Azotobacter są przedmiotem wielu badań prowadzonych zarówno w Polsce jak i za granicą. Zainteresowanie tą grupą bakterii w dużej mierze związane jest z ich właściwościami, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie. Najnowsze badania opierają się na zaawansowanych metodach molekularnych i bazują na poznanej sekwencji genomów dwóch gatunków: Azotobacter vinelandii i Azotobacter chroococcum. W 2009 roku Setubal i in. opublikowali pełną sekwencję genomu Azotobacter vinelandii DJ, z kolei pełną sekwencję genomu Azotobacter chroococcum 8003 opublikowali Robson i in. w pracy z 2015 roku. Obie bakterie mają pojedynczy, kolisty chromosom o wielkości odpowiednio 5,365,318 pz. i 5,192,291 pz. Poznanie i porównanie sekwencji genomów Azotobacter vinelandii DJ i Azotobacter chroococcum 8003 pozwoliło odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących ewolucji, różnorodności i miejsca tych bakterii w środowisku. Zsekwencjonowanie większej liczby genomów innych szczepów A.chroococcum i A. vinelandii przyniosłoby wiele korzyści i pozwoliłoby uporządkować dotychczasową wiedzę na ich temat.

1. Wstęp. 2. Pozycja taksonomiczna Azotobacter spp. 3. Analizy genomiczne przedstawicieli Azotobacter spp. – szczepów Azotobacter vinelandii DJ i Azotobacter chroococcum 8003. 4. Podsumowanie

Abstract: Bacteria belonging to the genus Azotobacter are the subject of many studies conducted both in Poland and around the world. The interest in this group of bacteria is largely related to their properties being very useful for agriculture. Recent studies are based on advanced molecular methods and genomic sequence of the two species: Azotobacter vinelandii and Azotobacter chroococcum. In 2009, Setubal et al. published the complete genome sequence of Azotobacter vinelandii DJ, while the full sequence of Azotobacter chroococcum 8003 genome was published by Robson et al. in publication from 2015. Both bacteria have a single, circular chromosome of 5,355,318 bp and 5,192,291 bp respectively. Understanding and comparing the genome sequence of Azotobacter vinelandii DJ and Azotobacter chroococcum 8003 answered many questions about the evolution, diversity and location of these bacteria in the environment. The sequencing of a larger number of genomes of other A.chroococcum and A. vinelandii strains would bring many benefits and would help to organize the existing knowledge about them.

1. Introduction. 2. Taxonomic position of Azotobacter spp. 3. Genomic analysis of representatives of Azotobacter spp. – Azotobacter vinelandii DJ and Azotobacter chroococcum 8003 strains. 4. Summary