Browsing tag: EcDsbA

GENEROWANIE MOSTKÓW DISIARCZKOWYCH W BIAŁKACH – RÓŻNORODNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA BIAŁEK DSBA

DISULFIDE BONDS FORMATION IN BACTERIAL PROTEINS – STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIVERSITY AMONG DSBA PROTEINS
Anna Marta Banaś, Anna Petrykowska, Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

PDF

Streszczenie: Białka Dsb katalizują wprowadzanie mostków disiarczkowych pomiędzy grupami tiolowymi reszt cysteinowych do białek pozacytoplazmatycznych w komórkach bakterii. Proces ten warunkuje osiągnięcie przez białka prawidłowej struktury, umożliwiającej pełnienie funkcji w komórce. Najlepiej poznanym i scharakteryzowanym białkiem zaangażowanym w proces wprowadzania mostków disiarczkowych jest monomeryczna oksydoreduktaza DsbA, działająca w komórkach modelowego organizmu Escherichia coli. Badania
wielu mikroorganizmów pokazały ogromną różnorodność funkcjonowania szlaku wprowadzania mostków disiarczkowych. W prezentowanej pracy zebrano informacje charakteryzujące wyodrębnione strukturalne i filogenetyczne grupy białek DsbA różnych gatunków bakterii. Opisano ich właściwości fizykochemiczne a także oddziaływania z partnerami redoks oraz substratami. Skoncentrowano się również na opisaniu dimerycznych białek, pełniących rolę w procesie wprowadzania mostków disiarczkowych. Ponieważ białka Dsb decydują często o aktywności czynników wirulencji, poznanie ich struktur i mechanizmów działania może przyśpieszyć opracowanie
nowych terapii antybakteryjnych.
1. Wstęp. 2. System białek Dsb
Escherichia coli. 2.1. Charakterystyka tiolowej oksydoreduktazy E. coli – białka DsbA. 2.2. Białka szlaku izomeryzacji-redukcji. 3. Klasyfikacja monomerycznych białek DsbA. 3.1. Fizyczno-chemiczne właściwości różnych grup DsbA. 4. Oddziaływanie DsbA z dwiema grupami substratów – partnerami redoks oraz substratami. 4.1. Oddziaływanie z partnerami redoks. 4.2. Oddziaływanie z substratami. 5. Dimeryczne oksydoreduktazy o aktywności oksydacyjnej. 6. Podsumowanie. 7. Piśmiennictwo

Abstract: Bacterial proteins of the Dsb (disulfide bond) system catalyze the formation of disulfide bridges, a post-translational modification of extra-cytoplasmic proteins, which leads to stabilization of their tertiary and quaternary structures and often influences their activity. DsbA – Escherichia coli monomeric oxidoreductase is the best studied protein involved in this process. Recent rapid advances in global analysis of bacteria have thrown light on the enormous diversity among bacterial Dsb systems. The set of Dsb proteins involved in the oxidative pathway, varies, depending on the microorganism. In this article we have focused on characterization of structural and phylogenetic groups of monomeric DsbAs. This review discuss their physicochemical features and interactions with redox partners as well as with substrate proteins. The last part of the review concentrates on dimeric oxidoreductases responsible for disulfide generation. Many virulence factors are the substrates of the Dsb proteins. Thus unraveling the machinery that introduces disulfide bonds and expanding knowledge about Dsb protein structures and their activities may facilitate the discovery of an effective anti-bacterial drugs.
1. Introduction. 2.
Escherichia coli Dsb system. 2.1. Characteristic of the E. coli thiol oxidoreductase – DsbA. 2.2. Izomerization / reduction pathway proteins. 3. Classification of the monomeric DsbAs. 3.1. Physicochemical features of different classes of DsbAs. 4. DsbA interactions with redox partner and substrates. 4.1. DsbA interactions with redox partner. 4.2. DsbA interactions with substrates. 5. Dimeric Dsb proteins with oxidative activity. 6. Conclusions. 7. References

Strategie badań tiolowych oksydoreduktaz

Strategies for the analysis of thioloxidorductases
E. K. Jagusztyn-Krynicka, A. M. Banaś, M. J. Grzeszczuk

1. Wprowadzenie. 2. Analizy funkcjonowania białek Dsb in vivo. 2.1. Wyznaczanie stanu redoks białek. 2.2. Analiza fenotypowa zmutowanych szczepów. 3. Analizy funkcjonalne białek Dsb in vitro. 3.1. Test redukcji insuliny. 3.2 Określanie potencjału redoks. 3.3. Analiza aktywności oksydacyjnej i izomeryzacyjnej. 3.4. Określanie wartości pKa nukleofilowej cysteiny motywu CXXC. 3.5. Analizy oddziaływań pomiędzy DsbA a DsbB. 3.6. Struktury białek. 3.7. Identyfikacja substratów białek Dsb. 4. Podsumowanie

Abstract: Bacterial Dsb (disulfide bond) enzymes are involved in the oxidative folding of many proteins, through the formation of disulfide bonds between thiol groups of cysteine residues. This process is critical for the correct folding and structural stability of many secreted and membrane proteins. The rapidly expanding number of sequenced bacterial genomes has revealed the enormous diversity among bacterial Dsb systems. While the Escherichia coli oxidative protein folding has been studied in great details, the mechanism of the Dsb systems functioning in other bacteria are rather poorly understood. Herein, we present the current methodology, both in vivo and in vitro experimental techniques, which allow us to understand the functioning of the Dsb proteins and has broaden our knowledge in the field of biochemistry and microbiology of this posttranslational protein modification. Many bacterial virulence factors are extracytoplasmic Dsb-dependent proteins. Thus, this system plays an important role in bacterial pathogenesis and the proteins of the Dsb network represent possible targets for new drugs.

1. Introduction. 2. Analysis of the Dsb functioning in vivo. 2.1. Determination of the in vivo redox state. 2.2. Phenotypic assay of the mutated strains. 3. Analysis of the Dsb functioning in vitro. 3.1. Insulin reduction assay. 3.2. Determination of the redox potential. 3.3. Assay of the oxidative and isomerase activity. 3.4. Determination of the pKa value of the cysteine residue 3.5. Determination of the interaction between DsbA and DsbB. 3.6. Protein structures. 3.7. Searching for Dsb protein substrates. 4. Conclusions

Różnorodność szlaków utleniania białek Dsb (disulfide bond) w świecie mikroorganizmów

Diversity of the Dsb (disulfide bond) oxidative protein folding pathways in microbial world
A. Dobosz, K. M. Bocian-Ostrzycka, E. K. Jagusztyn-Krynicka

1. Wprowadzenie. 2. Modelowy system szlaku utleniania Dsb Escherichia coli. 2.1. Charakterystyka białek EcDsbA i EcDsbB. 2.2. Szlaki utleniania i izomeryzacji/redukcji E. coli. 2.3. Rola motywu CXXC i pętli cis-Pro151 białka EcDsbA. 3. Różnorodność bakteryjnych szlaków oksydacji białek. 3.1. Zwielokrotniona liczba białek DsbA. 3.2. Różnorodność strukturalna monomerycznych białek DsbA. 3.3. Dimeryczne oksydoreduktazy DsbA. 3.4. Obecność lub brak białka pełniącego funkcję EcDsbB. 4. Specyficzność substratowa oksydoreduktaz DsbA. 4.1. Metody poszukiwania i lokalizacja substratów. 4.2. Czynniki wirulencji. 5. Inne systemy Dsb. 6. Podsumowanie

Abstract: The introduction of structural disulfide bonds is crucial to the stability and activity of many extra-cytoplasmic proteins. The disulfide bond formation is a rate-limiting step in the folding process of a protein. However, most microorganisms encode a machinery to catalyse this oxidative protein folding step. In prototypic Escherichia coli oxidative pathway, the introduction of disulfide bridges into folding proteins is mediated by the thioredoxin family members – Dsb system proteins. Correct oxidative protein folding in the E. coli envelope depends on both EcDsbA and EcDsbB. Periplasmic oxidoreductase EcDsbA is a key disulfide bond formation catalyst, which is maintained in its active form by membrane-bound protein EcDsbB. To date, over 300 EcDsbA homologues from different bacterial organisms have been identified. Nevertheless, the structure, function and interactions of EcDsbA still remain the best studied. The rapidly expanding number of sequenced bacterial genomes has revealed dramatic differences between the model E. coli oxidative pathway and the pathway in other microorganisms. In this article, we review current knowledge about EcDsbA and focus on the diversity of the disulfide bond generation pathways functioning in the microbial world.

1. Introduction. 2. The classical Escherichia coli thiol oxidizing pathway. 2.1. Characteristics of EcDsbA and EcDsbB proteins. 2.2. E. coli oxidative and isomerization/reduction pathways. 2.3. The role of EcDsbA CXXC motif and cis-Pro151 loop. 3. Variety of bacterial oxidative pathways. 3.1. Multiplied number of DsbAs. 3.2. Structural diversity of monomeric DsbA proteins. 3.3. Dimeric DsbA oxidoreductases. 3.4. The presence or absence of a protein acting as EcDsbB. 4. Substrate specificity of DsbA oxidoreductases. 4.1. Procedures for DsbA substrates identification and methods of location analysis. 4.2. Virulence associated with DsbA substrates. 5. Other Dsb systems. 6. Conclusions