Browsing tag: metody badań

COLIFAGI SOMATYCZNE JAKO WSKAŹNIK W OCENIE JAKOŚCI WODY DO PICIA

SOMATIC COLIPHAGES AS AN INDICATOR IN DRINKING WATER QUALITY ASSESSMENT
Marta Bartosik, Łukasz Mąka, Renata Matuszewska

PDF

 

Streszczenie: Colifagi są wirusami bakteryjnymi, które od wielu lat są przedmiotem badań mających na celu między innymi określenie ich przydatności i zastosowania jako wskaźników zanieczyszczenia kałowego oraz obecności wirusów chorobotwórczych w wodzie. Retrospektywne badania występowania epidemii chorób wodopochodnych wykazały, że opieranie się jedynie na założeniach związanych z brakiem lub obecnością bakterii Escherichia coli, może nie być wystarczające do oceny bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Colifagi w porównaniu ze wskaźnikami bakteryjnymi, wykazują większą odporność na dezynfekcję i utrzymywanie się w znacznych odległościach od źródła zanieczyszczenia. Ich zastosowanie w celu wzmocnienia kontroli i bezpieczeństwa wody do picia zostało zarekomendowane przez ekspertów WHO i wprowadzone w dyrektywie (UE) 2020/2184. Colifagi somatyczne są nowym wskaźnikiem jakości mikrobiologicznej wody, w tym występowania wirusów jelitowych i mogą służyć do weryfikacji procesów uzdatniania wody i oceny ich skuteczności w usuwaniu chorobotwórczych wirusów.

1. Wprowadzenie. 2. Colifagi somatyczne. 3. Występowanie colifagów somatycznych w środowisku. 4. Wrażliwość na wybrane czynniki środowiskowe. 4.1. Temperatura. 4.2. Promieniowanie słoneczne. 4.3. Zasolenie. 4.4. Kwasowość (pH) środowiska. 5. Odporność colifagów somatycznych na procesy oczyszczania i dezynfekcji wody oraz ścieków. 6. Metody badań colifagów somatycznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 6.1. Hodowlane metody oznaczania colifagów somatycznych. 6.2. Szybkie testy do badań colifagów somatycznych. 7. Zastosowanie colifagów somatycznych w ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Abstract: Coliphages are bacterial viruses that have been tested for many years to dermine their usefulness as indicators of faecal contamination and presence of human viral pathogens in water. Retrospective analyzes of water-borne outbreaks have shown that E. coli tests are not enough to assure the safety of water intended for human consumption. Coliphages are more resistant to disinfection in comparison with bacterial indicators and are able to survive at considerable distance from source of contamination. Using of coliphages as indicators, to ensure better control and safety of drinking water had been recommended by WHO experts and introduced in Directive (EU) 2020/2184. Somatic coliphages are new indicators of water microbiological quality assessment, including indication of intestinal viruses. They can be used to verify processes of water treatment and to assess efficiency of removing intestinal viruses.

1. Introduction. 2. Somatic coliphages. 3. Occurrence of somatic coliphages in the environment. 4. Susceptibility to environmental factors. 4.1. Temperature. 4.2. Sunlight. 4.3. Salinity. 4.4. Acidity of the environment. 5. Resistance to the processes of disinfection and treatment of wastewater and water. 6. Testing methods in water intended for human consumption. 6.1. Culture methods for somatic coliphages. 6.2. Rapid tests for somatic coliphages. 7. Somatic coliphages in quality assessment of water intended for human consumption

Badania speleomikologiczne w wybranych obiektach podziemnego kompleksu Riese (Góry Sowie, Dolny Śląsk, Polska)

Speleomycological research in the selected objects of underground Riese complex (Sowie Mountains, Lower Silesia, Poland)
R. Ogórek, A. Lejman

1. Wstęp. 2. Charakterystyka kompleksu Riese. 3. Metody używane do oceny jakości mikrobiologicznej powietrza. 4. Czynniki środowiskowe wpływające na liczebność grzybów w obiektach podziemnych. 5. Grzyby występujące w powietrzu wybranych obiektów kompleksu Riese. 6. Potencjalny szkodliwy wpływ grzybów wyizolowanych z powietrza wybranych obiektów kompleksu Riese na zdrowie ludzi. 7. Podsumowanie

Abstract: The term „speleomycology” was first introduced by Polish scientists in 2014 and it is now used to describe all kinds of investigations which aim at the recognition of cave and underground mycobiota. Microbiological quality of air is estimated by using microscopic or culture methods. In the underground objects, the culture method with a microbiological air sampler (collision technique) is commonly used. Most fungi can be found underground as spores, which entered the objects transported by air or water currents, by animals living in the caves (e.g. bats, arthropods) or by humans visiting the objects. However, the environment surrounding the underground objects and the air currents seem to have the most significant influence on fungi concentrations inside the objects. Riese complex was built between 1943–1945 in the Sowie Mts. (Lower Silesia, SW Poland), but its purpose still remains unclear. Fungi isolated from the air of the studied objects (i.e. Osówka, Rzeczka, Włodarz) can cause allergies and infections in humans. However, fungal spore concentration and number of species in Riese complex do not exceed norms of microbiological quality of air and, thus, do not present a health risk to the tourists.

1. Introduction. 2. Characteristics of the Riese complex. 3. Methods used for assessing the microbiological quality of air. 4. Environmental factors affecting the number of fungi in underground objects. 5. Airborne fungi occurring in the selected objects of underground Riese complex. 6. The potential harmful effect of airborne fungi isolated from the selected objects of Riese complex on human health. 7. Summary