Browsing tag: oddziaływania TCS-sRNA

ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY MAŁYMI, REGULATOROWYMI RNA A DWUSKŁADNIKOWYMI SYSTEMAMI TRANSDUKCJI SYGNAŁU U BAKTERII GRAM-UJEMNYCH

INTERACTIONS BETWEEN SMALL REGULATORY RNAS AND TWO-COMPONENT SIGNAL TRANSDUCTION SYSTEMS IN GRAM-NEGATIVE BACTERIA
Karolina Jaworska, Weronika Staniszewska, Patrycja Gomza, Paula Rożen, Katarzyna Brzostek, Adrianna Raczkowska

PDF

Streszczenie: Małe, regulatorowe RNA (sRNA) wraz z dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału (TCS) wchodzą w skład rozbudowanych sieci kontroli ekspresji genów bakteryjnych. Oddziałując ze sobą wzajemnie, zapewniają niezwykle szybką, jak również precyzyjną odpowiedź bakterii na zmieniające się warunki bytowania. Kontrolując wiele procesów wpływają na stan fizjologiczny komórki, skład proteomu osłon komórkowych czy zdolność do wzrostu w postaci biofilmu. Niezwykle często sRNA stanowią brakujące ogniwa, w odpowiedzi na złożone bodźce środowiskowe, pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a genami docelowymi czy innymi systemami regulatorowymi. Współdziałanie TCS-sRNA wydaje się globalną cechą regulacyjną u wielu organizmów prokariotycznych. Zdobywanie wiedzy na temat tych mechanizmów kontroli toruje drogę do opracowania nowych strategii walki z drobnoustrojami patogennymi.

1. Wprowadzenie. 2. Wpływ małych, niekodujących RNA na ekspresję genów u bakterii. 3. Dwuskładnikowe systemy transdukcji sygnału (TCS). 4. Charakterystyka oddziaływań pomiędzy dwuskładnikowymi systemami transdukcji sygnału, a sRNA. 4.1. Regulacja ekspresji genów białek błony zewnętrznej z udziałem TCS i sRNA. 4.2. Wpływ dwuskładnikowych systemów transdukcji sygnału i sRNA na proces tworzenia biofilmu. 4.3. Udział TCS i sRNA w regulacji procesu quorum sensing. 5. Podsumowanie

Summary: Small, regulatory RNA molecules (sRNAs) together with two-component signal transduction systems (TCSs) are part of extensive networks for controlling bacterial gene expression. By interacting with each other, they ensure a swift and precise response of bacteria to changing living conditions. They control many processes, including the composition of the bacterial cell envelope and biofilm formation. Very often, sRNAs are the missing links between TCSs and their target genes or other regulatory systems in response to complex environmental stimuli. TCS-sRNA interaction is now considered a global regulatory feature in many prokaryotes. Learning about these control mechanisms paves the way to developing new strategies to combat pathogens.

1. Introduction. 2. The influence of small, regulatory RNA on gene expression in bacteria. 3. Two-component signal transduction systems (TCSs). 4. Characteristics of interactions between two-component signal transduction systems and sRNA. 4.1. Regulation of the expression of essential outer membrane proteins by TCSs and sRNA. 4.2. The influence of two-component signal transduction systems and sRNA on the process of biofilm formation. 4.3. Participation of TCSs and sRNA in the regulation of the quorum sensing. 5. Summary