Browsing tag: szczepionka

WSPÓŁCZESNE METODY IDENTYFIKACJI BIAŁKOWYCH ANTYGENÓW SZCZEPIONKOWYCH

MODERN METHODS OF IDENTIFICATION OF PROTEIN VACCINE ANTIGENS
Rafał Jabłuszewski, Agnieszka Wyszyńska

PDF

Streszczenie: Postępy w genomice związane z ustawicznym sekwencjonowaniem kompletnych genomów drobnoustrojów, w tym mikroorganizmów patogennych, zrewolucjonizowały podejście do wyboru i projektowania antygenów szczepionkowych nowej generacji. Odwrócono klasyczny proces badawczy, ponieważ to zbiór danych genomowych stał się źródłem hipotez o immunogenności wytypowanych antygenów. W efekcie, możliwe jest wydajne przeanalizowanie tysięcy genów, niezależnie od poziomu ich ekspresji in vivo. Na tej podstawie typuje się pulę białkowych kandydatów, które można następnie poddać dalszym badaniom i dokładnie opisać ich epitopy powierzchniowe rozpoznawane przez elementy układu odpornościowego człowieka. Informacje o strukturze wybranego antygenu i jego interakcjach z układem immunologicznym mogą posłużyć do syntezy nowych cząsteczek, optymalizując czas i środki niezbędne do wprowadzenia do użytku nowego preparatu szczepionkowego.

1. Wprowadzenie. 2. Założenia odwrotnej wakcynologii. 3. Opracowanie szczepionki przeciwko Neisseria meningitidis ser. B. 4. Odwrotna wakcynologia pangenomowa. 5. Odwrotna wakcynologia 2.0. 6. Wyzwania stojące przed wakcynologią

Abstract: Advancements in modern genomics driven by the continuous DNA sequencing of complete microbial genomes, including patho genic microorganisms, have revolutionised the approach to the process of designing new generation vaccine antigens. Genomic data is the source of hypotheses about potential antigen immunogenicity, reversing the standard science research process. As a result, it is pos-sible to analyse thousands of genes regardless of their in vivo expression levels. On this basis, we can choose the pool of protein candidates to examine further, mapping their epitopes recognised by the elements of the human immune system. The acquired information on the structure of the selected antigen and its interactions with the immune system may be used to design and synthesise new immunogenic molecules, optimising time and resources needed to introduce new vaccines to the market.

1. Introduction. 2. Principles of reverse vaccinology. 3. Development of a vaccine against Neisseria meningitidis ser. B. 4. Pangenome reverse vaccinology. 5. Reverse vaccinology 2.0. 6. Challenges facing vaccinology

Założenia i perspektywy wykorzystania żywych wektorów bakteryjnych we współczesnej wakcynologii

Principles and perspectives of using live bacterial vectors in modern vaccinology
K. Roeske, R. Stachowiak, J. Bielecki

1. Wakcynologia – rys historyczny i perspektywy. 2. Swoista (nabyta) odpowiedź immunologiczna. 3. Komórki efektorowe odpowiedzi typu komórkowego. 4. Prezentacja antygenu i jego rozpoznanie przez limfocyty. 5. Pamięć immunologiczna. 6. Szczepionki indukujące odpowiedź komórkową. 7. Szczepionki podjednostkowe. 8. Adiuwanty. 9. Szczepionki wektorowe. 10. Bakterie patogenne jako wektory szczepionkowe. 11. Bakterie niepatogenne jako wektory szczepionkowe. 12. Podsumowanie

Abstract: Various strategies can be used to deliver antigens to the cytosol of antigen presenting cells, e.g. using nanoparticles, liposomes, immune stimulating complexes, viruses or bacteria. Among them, the use of bacterial carriers constitutes probably the most studied strategy. Depending on the extra- or intracellular life cycle of the pathogen, different immune responses are required for protection. Vaccines formulated on the basis of killed whole cells or isolated cell fractions tend to induce strong antibody response, however, they are ineffective at inducing cellular immunity. Due to these characteristics such antigens are used mainly to immunize against extracellular pathogens. Conversely, live attenuated mutants induce a broad range of immune responses including CD8+ T cell response, thereby leading to effective immunization against intracellular pathogens. Besides adjuvant properties provided by carried molecular patterns, live bacterial carriers have other important advantages, such as the ability to mimic natural infection and possibility to be administered in a needle-free manner. Remarkably, vector-based vaccines can be designed to enable induction of immune response against their own or carried heterologous antigens. Both pathogenic and commensal microorganisms are used in the next generation vaccine design, however, due to the potential risk of conversion to a virulent strain and causing infection or the loss of immunogenic potency, pathogenic vectors are less likely to use. Questions concerning safety which have arisen with the advent of live-attenuated bacterial vectors made the researchers turn their attention to non-pathogenic bacteria.

1. Vaccinology – historical background and perspectives. 2. Acquired immunity. 3. Effector cells of cell-mediated immune response. 4. Antigen presentation and its recognition by T-cells. 5. Immunological memory. 6. Vaccines inducing cellular immune response. 7. Subunit vaccines. 8. Adjuvants. 9. Vector vaccines. 10. Pathogenic bacteria as vaccine vectors. 11. Non-pathogenic bacteria as vaccine vectors. 12. Summary