Browsing tag: Test CAMP

PRZYDATNOŚĆ CYTOTOKSYN W DIAGNOSTYCE WYBRANYCH ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH

USEFULNESS OF MICROBIAL CYTOTOXINS IN THE DIAGNOSIS OF SELECTED BACTERIAL INFECTIONS
Magdalena Godkowicz, Karolina Rudnicka

PDF

Streszczenie: Synergistyczna reakcja hemolizy, będąca podstawą testu CAMP znajduje zastosowanie we wstępnej identyfikacji wybranych patogenów bakteryjnych m.in. L. monocytogenes, C. perfringens oraz S. agalactiae. W części eksperymentalnej określono wpływ zastosowanych erytrocytów, czasu inkubacji, odległości między posiewami oraz zróżnicowania użytych szczepów na wystąpienie reakcji CAMP w klasycznym i odwróconym teście CAMP oraz zmodyfikowanej metodzie stosowanej w diagnostyce pałeczek Listeria sp. Wykazano, że optymalnym podłożem do wykonania klasycznego testu CAMP jest podłoże agarowe z 10% dodatkiem odwłóknionej krwi ludzkiej. Do identyfikacji gatunków Listeria sp. najodpowiedniejszym podłożem jest pożywka agarowa z 5% dodatkiem krwi ludzkiej. Podczas gdy erytrocyty owcze stanowiły najlepszy substrat dla hemolizyn C. perfringens, a optymalna odległość posiewu oraz czas inkubacji dla badanych gatunków bakterii wynosiły odpowiednio 1–4 mm oraz 24 h. Przeprowadzając wstępną identyfikacje patogennych drobnoustrojów przy pomocy testu CAMP powinno wykorzystywać się różne typy erytrocytów, ponieważ intensywność reakcji synergistycznej jest różna,
zarówno w zależności od szczepu jak i gatunku drobnoustroju.

1. Toksyny bakteryjne. 1.1. Hemolizyny. 2. Wybrane patogeny człowieka wytwarzające hemolizyny znajdujące zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2.Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Charakterystyka testu CAMP. 4. Modyfikacje testu CAMP. 5. Podsumowanie

Abstract: The reaction of synergistic hemolysis, which is the basis of the CAMP test, is used in the preliminary identification of selected bacterial pathogens, including L. monocytogenes, C. perfringens, S. agalactiae. The experimental part was to determine the influence blood cells of used, incubation time, distance between growth lines and the type of strains on the intensity of CAMP. Synergistic hemolysis was observed in the classic CAMP test, when 10% human blood cell is used in the medium. It has been shown that the optimal substrate for the CAMP test to identify Listeria sp. is an agar with the 5% addition of human blood cells. While sheep’s erythrocytes were the best substrate for hemolysis of C. perfringens. The optimum distance and incubation time for the tested bacterial species was 1–4 mm and 24 h. When performing preliminary identification of pathogenic microorganisms using the CAMP test, different types of erythrocytes should be used, due to strain and species-specific variabilieties.

1. Bacterial toxins. 1.1 Hemolysins. 2. Selected human pathogens producing hemolysins applicable to microbiological diagnosis. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2. Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Characteristics of the CAMP test. 4 Modifications of the CAMP test. 5. Summary