Browsing tag: Acinetobacter baumannii

ACINETOBACTER BAUMANNII – CZYNNIKI WIRULENCJI I EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ

Acinetobacter baumannii – virulence factors and epidemiology of infections
A. Marszalik, K. Sidor, A. Kraśnicka, M. Wróblewska, T. Skirecki, T. Jagielski, R. Stachowiak

PDF

Streszczenie: Gram-ujemna pałeczka Acinetobacter baumannii jest drobnoustrojem saprofitycznym często zasiedlającym wilgotne nisze, potrafi też jednak przetrwać na powierzchniach suchych. Szerokie rozpowszechnienie w środowisku za sprawą minimalnych wymagań odżywczych oraz wyjątkowych zdolności adaptacyjnych przekłada się na możliwość opanowania nisz w środowisku szpitalnym, a tym samym na stwarzanie zagrożenia dla hospitalizowanych pacjentów. Bakteria ta może wchodzić w skład mikrobioty człowieka jako oportunistyczny patogen, który w chwili osłabienia organizmu gospodarza wywołuje poważne zakażenia. Pałeczka A. baumannii stanowi dominujący czynnik etiologiczny zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną, co jest szczególnie niebezpieczne dla pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (w Polsce do takich zakażeń dochodzi u co piątego pacjenta). Przez wzgląd na narastającą wielolekooporność A. baumannii Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła tę bakterię do grupy patogenów priorytetowych. Zwalczanie takich drobnoustrojów jest wyjątkowo trudne ze względu na ich zarówno naturalną, jak i nabywaną zdolność szybkiego rozwijania różnorodnych mechanizmów oporności w odpowiedzi na zagrożenia ze strony środowiska. Wyjątkowa zdolność A. baumannii do wywoływania zakażeń i nabywania oporności na coraz większą liczbę leków implikuje konieczność wdrożenia szczególnej kontroli w profilaktyce zakażeń.

1. Wstęp. 2. Charakterystyka i taksonomia. 3. Występowanie i warunki hodowli. 4. Epidemiologia. 5. Czynniki wirulencji. 6. Zwalczanie.
7. Podsumowanie

 

Abstract: Acinetobacter baumannii is a Gram-negative saprophytic rod inhabiting both moist niches and dry surfaces. The wide spread of the microbe in the environment by means of minimal nutritional requirements and exceptional survival capabilities give the opportunities to occupy hospital niches, and thus to create threats for hospitalized patients. This bacterium may be a part of the human microbiota as an opportunistic pathogen which upon the host’s weakening, causes less or more serious diseases. A. baumannii is an etiological factor of ventilator-associated pneumonia, which is especially dangerous for patients in intensive care units (in Poland every fifth patient suffers from such infection). Due to the increasing multidrug resistance of A. baumannii, this bacterium belongs to the group of priority pathogens. Fighting such dangerous bacteria is difficult due to their natural resistance as well as acquired resistance mechanisms in response to environmental threats. The unique ability of A. baumannii to cause diseases and acquire resistance to numerous antibiotics, make it necessary to control and prevent these infections.

1. Introduction. 2. Characteristics and taxonomy. 3. Occurrence and growth conditions. 4. Epidemiology. 5. Virulence factors. 6. Control of infections. 7. Summary

Mechanizmy oporności Acinetobacter baumannii na związki przeciwbakteryjne

Acinetobacter baumannii: mechanisms of resistance to antibacterial agents
A. Namysłowska, A. E. Laudy, S. Tyski

1. Wstęp. 2. Oporność na antybiotyki β-laktamowe. 2.1. Enzymy CHDL. 2.2. Enzymy MBL. 2.3. Karbapenemazy należące do klasy A wg Amblera. 2.4. Nabyte enzymy ESβL hamowane przez inhibitory β-laktamaz. 2.5. Enzymy AmpC. 3. Oporność na antybiotyki inne niż β-laktamy. 3.1. Oporność na chinolony i fluorochinolony. 3.2. Oporność na aminoglikozydy. 3.3. Oporność na kolistynę. 4. Aktywne usuwanie antybiotyków z komórki bakteryjnej przy udziale pomp błonowych – mechanizm efflux. 4.1. System pomp RND. 4.2. Inne systemy pomp błonowych. 5. Kanały błonowe – pory. 6. Biofilm i zjawisko quorum sensing. 7. Podsumowanie

Abstract: Acinetobacter baumannii has become one of the most dangerous Gram-negative bacterial species, causing numerous infections over the last 20 years. A. baumannii is responsible for nosocomial ventilator-associated pneumonia (VAP), urinary tract infections, meningitidis and bacteremia. Its remarkable ability to acquire resistance determinants against multiple antibiotics of different classes and to tolerate harsh environments resulted in the dissemination of multi-drug-resistant (MDR) strains. Diverse mechanisms of resistance limit therapeutic options and make the infections difficult to treat. The described resistance mechanisms include: production of β-lactamases, i.e. enzymes modifying structure of antibiotics, activity of efflux pumps, loss of membrane porins and formation of biofilm.

1. Introduction. 2. Resistance to β-lactams. 2.1. CHDLs. 2.2. MBLs. 2.3. Ambler class A carbapenemases. 2.4. Acquired ESβLs inhibited by clavulanic acid. 2.5. AmpC enzymes. 3. Resistance to antibiotics other than β-lactams. 3.1. Resistance to quinolones and fluoroquinolones. 3.2. Resistance to aminoglycosides. 3.3. Resistance to colistin. 4. Efflux systems. 4.1. RND efflux system. 4.2. Other efflux systems. 5. Outer membrane porins. 6. Biofilm and quorum sensing process. 7. Summary