ACINETOBACTER BAUMANNII – CZYNNIKI WIRULENCJI I EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻEŃ


Acinetobacter baumannii – virulence factors and epidemiology of infections
A. Marszalik, K. Sidor, A. Kraśnicka, M. Wróblewska, T. Skirecki, T. Jagielski, R. Stachowiak

PDF

Streszczenie: Gram-ujemna pałeczka Acinetobacter baumannii jest drobnoustrojem saprofitycznym często zasiedlającym wilgotne nisze, potrafi też jednak przetrwać na powierzchniach suchych. Szerokie rozpowszechnienie w środowisku za sprawą minimalnych wymagań odżywczych oraz wyjątkowych zdolności adaptacyjnych przekłada się na możliwość opanowania nisz w środowisku szpitalnym, a tym samym na stwarzanie zagrożenia dla hospitalizowanych pacjentów. Bakteria ta może wchodzić w skład mikrobioty człowieka jako oportunistyczny patogen, który w chwili osłabienia organizmu gospodarza wywołuje poważne zakażenia. Pałeczka A. baumannii stanowi dominujący czynnik etiologiczny zapalenia płuc związanego z wentylacją mechaniczną, co jest szczególnie niebezpieczne dla pacjentów na oddziałach intensywnej terapii (w Polsce do takich zakażeń dochodzi u co piątego pacjenta). Przez wzgląd na narastającą wielolekooporność A. baumannii Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła tę bakterię do grupy patogenów priorytetowych. Zwalczanie takich drobnoustrojów jest wyjątkowo trudne ze względu na ich zarówno naturalną, jak i nabywaną zdolność szybkiego rozwijania różnorodnych mechanizmów oporności w odpowiedzi na zagrożenia ze strony środowiska. Wyjątkowa zdolność A. baumannii do wywoływania zakażeń i nabywania oporności na coraz większą liczbę leków implikuje konieczność wdrożenia szczególnej kontroli w profilaktyce zakażeń.

1. Wstęp. 2. Charakterystyka i taksonomia. 3. Występowanie i warunki hodowli. 4. Epidemiologia. 5. Czynniki wirulencji. 6. Zwalczanie.
7. Podsumowanie

 

Abstract: Acinetobacter baumannii is a Gram-negative saprophytic rod inhabiting both moist niches and dry surfaces. The wide spread of the microbe in the environment by means of minimal nutritional requirements and exceptional survival capabilities give the opportunities to occupy hospital niches, and thus to create threats for hospitalized patients. This bacterium may be a part of the human microbiota as an opportunistic pathogen which upon the host’s weakening, causes less or more serious diseases. A. baumannii is an etiological factor of ventilator-associated pneumonia, which is especially dangerous for patients in intensive care units (in Poland every fifth patient suffers from such infection). Due to the increasing multidrug resistance of A. baumannii, this bacterium belongs to the group of priority pathogens. Fighting such dangerous bacteria is difficult due to their natural resistance as well as acquired resistance mechanisms in response to environmental threats. The unique ability of A. baumannii to cause diseases and acquire resistance to numerous antibiotics, make it necessary to control and prevent these infections.

1. Introduction. 2. Characteristics and taxonomy. 3. Occurrence and growth conditions. 4. Epidemiology. 5. Virulence factors. 6. Control of infections. 7. Summary