Browsing tag: bioinsektycydy

BACILLUS THURINGIENSIS – NOWY POTENCJAŁ APLIKACYJNY

BACILLUS THURINGIENSIS – NEW APPLICATION POTENTIAL
Aleksandra Gęsicka, Agata Henschke, Zuzanna Barańska, Agnieszka Wolna-Maruwka

PDF

Streszczenie: Owadobójcze właściwości Bacillus thuringiensis (Bt) sprawiają, że jest to cenny gatunek bakterii dla rozwoju rolnictwa. Produkowane przez Bt białka Cry i Cyt działają w sposób selektywny, dlatego ich stosowanie prowadzi do wyeliminowania tylko larw owadów docelowych. Znane są również inne substancje produkowane przez bakterie Bt, które mogą się przyczynić do eliminacji agrofagów i promowania wzrostu roślin. Ponadto podejmowane są próby stosowania szczepów B. thuringiensis w procesie bioremediacji terenów skażonych toksycznymi związkami organicznymi oraz w medycynie, w zwalczaniu patogenów ludzkich i zwierzęcych oraz komórek nowotworowych.
1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka gatunku
Bacillus thuringiensis. 3. Czynniki wirulencji Bacillus thuringiensis. 4. Wykorzystanie Bacillus thuringiensis w nowoczesnym rolnictwie 5. Nowe możliwości wykorzystania bakterii Bacillus thuringiensis. 6. Podsumowanie

Abstract: One of essential bacteria used in modern agriculture, in particular because of its ability to eradicate insects, is Bacillus thuringiensis. Cry and Cyt proteins produced by Bt are selective, therefore using those proteins eliminates only larvae of target insects. There are various other known substances produced by Bt bacteria, that may help with further elimination of pests and promoting plant growth. Furthermore, there are attempts being made to use Bt strains in bioremediation of contaminated sites as well as in medicine, especially in combating human and animal pathogens, or cancer cells.
1. Introduction. 2. Characteristics of
Bacillus thuringiensis. 3. Virulence factors of Bacillus thuringiensis. 4. Applications of Bacillus thuringiensis in modern agriculture 5. Novel possible applications of Bacillus thuringiensis. 6. Conclusions

Chitynazy bakteryjne i ich wykorzystanie w biotechnologii

Bacterial chitinases and their application in biotechnology
A. Kisiel, E. Kępczyńska

1. Wprowadzenie. 2. Źródła chityny i jej struktura. 3. Chitynazy – budowa i działanie. 4. Bakterie produkujące chitynazy. 5. Rola chitynaz bakteryjnych w biotechnologii zielonej. 6. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii białej. 7. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii czerwonej. 8. Podsumowanie

Abstract: Chitin, an insoluble linear β-1,4-linked polymer of N-acetylglucosamine, is the second most abundant polysaccharide in nature after cellulose. It is present in cell walls of several fungi, exoskeletons of insects and crustacean shells. Enzymatic hydrolysis of this polysaccharide is carried out in the presence of glycoside hydrolases-chitinases. They are produced by microorganisms, insects, plants, and animal, but it is the bacterial chitinases which play a fundamental role in degradation of the chitin. Chitinases and their products, chito-oligomers, have been of interest in recent years due to their wide range of applications in agriculture, medicine and industry. This review focuses on the enzymatic properties of the bacterial chitinases and their potential applications in various kinds of biotechnology.

1. Introduction. 2. Sources of chitin and its structure. 3. Chitinases – structure and function. 4. Chitinase – producing bacteria. 5. The role of bacterial chitinases in green biotechnology. 6. Application of chitinases in white biotechnology. 7. Application of chitinases in red biotechnology. 8. Summary