BACILLUS THURINGIENSIS – NOWY POTENCJAŁ APLIKACYJNY


BACILLUS THURINGIENSIS – NEW APPLICATION POTENTIAL
Aleksandra Gęsicka, Agata Henschke, Zuzanna Barańska, Agnieszka Wolna-Maruwka

PDF

Streszczenie: Owadobójcze właściwości Bacillus thuringiensis (Bt) sprawiają, że jest to cenny gatunek bakterii dla rozwoju rolnictwa. Produkowane przez Bt białka Cry i Cyt działają w sposób selektywny, dlatego ich stosowanie prowadzi do wyeliminowania tylko larw owadów docelowych. Znane są również inne substancje produkowane przez bakterie Bt, które mogą się przyczynić do eliminacji agrofagów i promowania wzrostu roślin. Ponadto podejmowane są próby stosowania szczepów B. thuringiensis w procesie bioremediacji terenów skażonych toksycznymi związkami organicznymi oraz w medycynie, w zwalczaniu patogenów ludzkich i zwierzęcych oraz komórek nowotworowych.
1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka gatunku
Bacillus thuringiensis. 3. Czynniki wirulencji Bacillus thuringiensis. 4. Wykorzystanie Bacillus thuringiensis w nowoczesnym rolnictwie 5. Nowe możliwości wykorzystania bakterii Bacillus thuringiensis. 6. Podsumowanie

Abstract: One of essential bacteria used in modern agriculture, in particular because of its ability to eradicate insects, is Bacillus thuringiensis. Cry and Cyt proteins produced by Bt are selective, therefore using those proteins eliminates only larvae of target insects. There are various other known substances produced by Bt bacteria, that may help with further elimination of pests and promoting plant growth. Furthermore, there are attempts being made to use Bt strains in bioremediation of contaminated sites as well as in medicine, especially in combating human and animal pathogens, or cancer cells.
1. Introduction. 2. Characteristics of
Bacillus thuringiensis. 3. Virulence factors of Bacillus thuringiensis. 4. Applications of Bacillus thuringiensis in modern agriculture 5. Novel possible applications of Bacillus thuringiensis. 6. Conclusions