Browsing tag: diagnostyka mikrobiologiczna

PRZYDATNOŚĆ CYTOTOKSYN W DIAGNOSTYCE WYBRANYCH ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH

USEFULNESS OF MICROBIAL CYTOTOXINS IN THE DIAGNOSIS OF SELECTED BACTERIAL INFECTIONS
Magdalena Godkowicz, Karolina Rudnicka

PDF

Streszczenie: Synergistyczna reakcja hemolizy, będąca podstawą testu CAMP znajduje zastosowanie we wstępnej identyfikacji wybranych patogenów bakteryjnych m.in. L. monocytogenes, C. perfringens oraz S. agalactiae. W części eksperymentalnej określono wpływ zastosowanych erytrocytów, czasu inkubacji, odległości między posiewami oraz zróżnicowania użytych szczepów na wystąpienie reakcji CAMP w klasycznym i odwróconym teście CAMP oraz zmodyfikowanej metodzie stosowanej w diagnostyce pałeczek Listeria sp. Wykazano, że optymalnym podłożem do wykonania klasycznego testu CAMP jest podłoże agarowe z 10% dodatkiem odwłóknionej krwi ludzkiej. Do identyfikacji gatunków Listeria sp. najodpowiedniejszym podłożem jest pożywka agarowa z 5% dodatkiem krwi ludzkiej. Podczas gdy erytrocyty owcze stanowiły najlepszy substrat dla hemolizyn C. perfringens, a optymalna odległość posiewu oraz czas inkubacji dla badanych gatunków bakterii wynosiły odpowiednio 1–4 mm oraz 24 h. Przeprowadzając wstępną identyfikacje patogennych drobnoustrojów przy pomocy testu CAMP powinno wykorzystywać się różne typy erytrocytów, ponieważ intensywność reakcji synergistycznej jest różna,
zarówno w zależności od szczepu jak i gatunku drobnoustroju.

1. Toksyny bakteryjne. 1.1. Hemolizyny. 2. Wybrane patogeny człowieka wytwarzające hemolizyny znajdujące zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2.Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Charakterystyka testu CAMP. 4. Modyfikacje testu CAMP. 5. Podsumowanie

Abstract: The reaction of synergistic hemolysis, which is the basis of the CAMP test, is used in the preliminary identification of selected bacterial pathogens, including L. monocytogenes, C. perfringens, S. agalactiae. The experimental part was to determine the influence blood cells of used, incubation time, distance between growth lines and the type of strains on the intensity of CAMP. Synergistic hemolysis was observed in the classic CAMP test, when 10% human blood cell is used in the medium. It has been shown that the optimal substrate for the CAMP test to identify Listeria sp. is an agar with the 5% addition of human blood cells. While sheep’s erythrocytes were the best substrate for hemolysis of C. perfringens. The optimum distance and incubation time for the tested bacterial species was 1–4 mm and 24 h. When performing preliminary identification of pathogenic microorganisms using the CAMP test, different types of erythrocytes should be used, due to strain and species-specific variabilieties.

1. Bacterial toxins. 1.1 Hemolysins. 2. Selected human pathogens producing hemolysins applicable to microbiological diagnosis. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2. Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Characteristics of the CAMP test. 4 Modifications of the CAMP test. 5. Summary

 

DIAGNOSTYKA OSTRYCH ZAKAŻEŃ GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (GDO) – DOBÓR MATERIAŁÓW I PROBLEMY INTERPRETACYJNE ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ FLORY FIZJOLOGICZNEJ I NOSICIELSTWEM

Microbiological diagnosis of acute upper respiratory tract infections: choice of specimens and interpretation problems due to the presence of normal nasopharyngeal flora and carrier state
E. Mazur
1. Wstęp. 2. Dobór materiałów do badań mikrobiologicznych w zapaleniach gdo. 3. Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych. 4. Ostre zapalenie ucha środkowego oraz jam nosowych i zatok przynosowych. 5. Materiały nieodpowiednie do diagnostyki zapaleń gdo i błędy interpretacyjne. 6. Podsumowanie
Abstract: Microbiological diagnosis can help to establish the etiological factor of acute pharyngotonsillitis, otitis media and sinusitis only of appropriate specimens have been collected. Since relevant specimens for the diagnosis of otitis media and sinusitis have to be obtained with the usage of invasive procedures, microbiological diagnosis in both diseases is not routinely recommended.
Administration of antibiotic therapy depends on clinical examination and the course of infection. The choice of antibiotic should be based on the recommendations. In Poland, the antibiotic of choice to treat acute bacterial otitis media and sinusitis is amoxicillin. In acute pharyngotonsillitis, microbiological examination is essential to confir m streptococcal etiology. It is not required if clinical examination suggests viral pharyngitis. To confirm or exclude streptococcal pharyngitis, throat swab should be obtained to perform rapid antigen detection test (RADT) or culture. Only patients with microbiologically
confirmed streptococcal pharyngitis should be treated with antibiotic. Penicillin is the drug of choice to treat streptococcal pharyngotonsillitis. Inappropriate specimens should not be the subject of microbiological examination. ;e results of microbiological examination sh ould provide physicians with interpretation, they cannot only contain the list of cultured bacteria. The discrimination should be done between etiological factors, normal flora and carrier state. Such approach can decrease unnecessary antibiotic use in the treatment of acute upper respiratory tract infections. It can also curtail the increasing antibiotic resistance among respiratory pathogens.
1. Introduction. 2. ;e choice of appropriate specimens for microbiological diagnosis of upper respiratory tract infections. 3. Acute pharyngotonsillitis. 4. Acute otitis media and sinusitis. 5. Inappropriate specimens for microbiological diagnosis of upper respiratory tract infections and interpretation errors. 6. Summar

Właściwości i zastosowanie podłoży bakteriologicznych

Properties and uses of bacteriological media
A. Mikołajczyk, E. Stefaniuk, K. Bosacka, W. Hryniewicz

1. Wstęp. 2. Przygotowywanie i przechowywanie podłoży. 3. Kontrola jakości. 4. Podział podłoży. 4.1. Podział ze względu na skład chemiczny. 4.2. Podział ze względu na konsystencję. 4.3. Podział ze względu na zawartość substancji odżywczych. 4.4. Podział ze względu na zastosowanie. 5. Podsumowanie

Abstract: The aim of this article was to collate information about bacteriological media, presenting their composition, properties and the resultingpossible applications of a particular medium or group of media in bacteriological diagnostics. The most important groups of culture media were classified basing on their composition (synthetic, semi-synthetic and natural), consistency (liquid, semi-solid, solid), nutrient content (minimum, nutrient-enriched) and use (transport, nutrient, selective, differential, selective-differentiating, for susceptibility testing). Taking into account the practical aspect, much space is devoted to the classification of culture media based on their possible use. For each group, several examples of culture media with their major components and bacterial species for which they are intended are given. Brief information about the quality assurance and control of media during their preparation, transport and storage is also presented.

1. Introduction. 2. Preparation and storage of media. 3. Quality control. 4. Classification of culture media. 4.1. Classification of culture media based on their composition. 4.2. Classification of culture media based on their consistency. 4.3. Classification of culture media based on their nutrient content. 4.4. Classification of culture media based on their use. 5. Summary