Browsing tag: Lactobacillus

WPŁYW MIKROBIOTY UKŁADU ROZRODCZEGO NA PŁODNOŚĆ ŻEŃSKĄ I MĘSKĄ. ROLA BAKTERII Z RODZAJU LACTOBACILLUS

THE INFLUENCE OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM MICROBIOTA ON FEMALE AND MALE FERTILITY. THE ROLE OF LACTOBACILLUS BACTERIA
Aneta Kiecka, Barbara Macura, Marian Szczepanik

PDF

Streszczenie: Od dawna wiadomo, że bakterie z rodzaju Lactobacillus stanowią dominujący składnik mikrobioty pochwy i pełną ochronną rolę dla mikrośrodowiska pochwy. Obecność bakterii z rodzaju Lactobacillus potwierdzono również w górnej części układu rozrodczego żeńskiego oraz w męskim układzie rozrodczym i w spermie. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej wpływu bakterii z rodzaju Lactobacillus na płodność, z uwzględnieniem zarówno czynnika żeńskiego, jak i męskiego. Rola mikrobioty może okazać się niezwykle istotna w przypadkach niepłodności idiopatycznej. Najnowsze doniesienia wskazują na możliwy związek pomiędzy obecnością bakterii z rodzaju Lactobacillus a efektywnością technik wspomaganego rozrodu. Wyniki badań potwierdzają, że środowisko mikrobiologiczne układu rozrodczego to ważny a zarazem słabo poznany czynnik wpływający na płodność człowieka.

1. Wprowadzenie 2. Bakterie z rodzaju Lactobacillus w żeńskim układzie rozrodczym. 3. Rola bakterii z rodzaju Lactobacillus w żeńskim układzie rozrodczym. 4. Mikrobiota nasienia 5. Rola bakterii z rodzaju Lactobacillus w nasieniu. 6. Mikrobiota a niepłodność idiopatyczna 7. Bakterie z rodzaju Lactobacillus a efektywność technik wspomaganego rozrodu. 8. Podsumowanie

Abstract: It is well known, that vaginal microbiota is dominated by Lactobacillus genus. These bacteria protect a vaginal microenvironment against the invading pathogens. The presence of Lactobacillus communities was already confirmed in an upper female reproductive system, as well as in the male reproductive system and semen. In this paper we present the current state of knowledge about the influence of the Lactobacillus species on female and male fertility. We also discuss the possible role of the reproductive system microbiota in an idiopathic infertility, and the association between Lactobacillus species and effectiveness of assisted reproductive techniques. Further research on the relationship between the reproductive system microbiota and human fertility is needed.

1. Introduction. 2. Lactobacillus bacteria in the female reproductive system 3. The role of Lactobacillus bacteria in the female reproductive system. 4. Semen microbiota 5. The role of Lactobacillus bacteria in semen 6. Microbiota and idiopathic infertility. 7.Lactobacillus bacteria and the effectiveness of assisted reproductive techniques. 8. Summary

MICROBIOME OF THE WOMEN’S GENITAL SYSTEM

MIKROBIOM UKŁADU PŁCIOWEGO KOBIET
Monika Pytka, Monika Kordowska-Wiater, Piotr Jarocki

PDF

Abstract: The genital system of women has been colonized by various species of microorganisms since the beginning of life. In the postnatal period, the method of birth is important; when a child is born naturally, passing the female genital tract, it acquires bacteria present in the mother’s vagina, and when through the cesarean section, the child’s organism is first colonized by the mother’s skin microbiota and hospital strains. In female newborns during the first days after the natural birth, the presence of Lactobacillus rods, which acidify the vagina, is readily observed. Later, however, they disappear and during the childhood period, the pH of the vagina becomes alkaline. Only in the period of puberty and full puberty, as a result of the increase in the level of estrogen in the female body, the amount of Lactobacillus strains increases and this continues up to the menopause period, when pathogenic strains begin to dominate. The female vagina is home to not only numerous bacteria, but also fungi, including mainly Candida yeast and filamentous fungi at a lower extent. Dysbiosis of the vagina may be caused by the predominance of pathogenic bacteria over Lactobacillus, resulting in bacterial vaginosis or excess of Candida yeast, resulting in candidiasis. An effective method leading to the homeostasis of the female sexual system is the use of vaginal probiotics, which should consist of strains characteristic to a given female population.

1. Introduction. 2. Microbiome of the baby in the prenatal and postnatal period. 3. Lactobacillus genus as the dominant microbiota of the female genital system. 4. Mycobiome of the female vagina. 5. Vaginal probiotics. 6. Summary

Streszczenie: Układ płciowy kobiet już od początku życia jest kolonizowany przez różnorodne gatunki drobnoustrojów. W okresie postnatalnym istotne znaczenie ma sposób narodzin dziecka; jeśli narodziło się w sposób naturalny to przechodząc przez drogi rodne matki nabyło bakterie bytujące w jej pochwie, a jeśli w wyniku cesarskiego cięcia, jego organizm został na początku zasiedlony przez mikrobiotę skóry matki oraz szczepy szpitalne. U noworodków płci żeńskiej, przez pierwsze dni po porodzie naturalnym obserwuje się obecność pałeczek mlekowych Lactobacillus, które zakwaszają pochwę. Później jednak zanikają i w okresie dziecięcym pH staje się zasadowe. Dopiero w okresie dojrzewania i pełnej dojrzałości płciowej, w wyniku zwiększenia poziomu estrogenów w kobiecym organizmie, następuje wzrost liczby szczepów Lactobacillus i trwa to aż do okresu menopauzy, kiedy zaczynają dominować szczepy patogenne. Kobieca pochwa jest miejscem bytowania nie tylko licznych bakterii, ale również grzybów, w tym głównie drożdży z rodzaju Candida, oraz mniej licznych grzybów strzępkowych. Dysbioza pochwy może być spowodowana przewagą bakterii patogennych nad pałeczkami Lactobacillus, co skutkuje waginozami bakteryjnymi lub nadmiarem drożdży Candida, w efekcie czego pojawiają się kandydozy. Skuteczną metodą prowadzącą do homeostazy układu płciowego kobiet jest stosowanie probiotyków dopochwowych, które powinny składać się ze szczepów charakterystycznych dla danej populacji kobiet.

1. Wprowadzenie. 2. Mikrobiom dziecka w okresie prenatalnym i postnatalnym. 3. Rodzaj Lactobacillus jako dominująca mikrobiota w układzie płciowym kobiet. 4. Mykobiom kobiecej pochwy. 5. Probiotyki dopochwowe. 6. Podsumowanie

Chorobotwórczość Lactobacillus sp. – czynniki ryzyka, identyfikacja, antybiotykooporność

Pathogenicity of Lactobacillus sp. – risk factors, identification, antibiotic resistance
M. Kłos

1. Wstęp. 2. Czynniki zwiększające ryzyko infekcji Lactobacillus sp. 3. Identyfikacja Lactobacillus sp. 4. Chorobotwórczość Lactobacillus sp. 5. Podsumowanie

Abstract: Lactobacilli are found in the mucous membrane of the mouth, in the gastrointestinal tract (GIT) and in the genitourinary tract. It is known that lactobacilli have a beneficial effect on our health and are used in the production of fermented milk, yoghurts, cheese, and probiotics. However, in this article I show that lactic acid bacteria also cause many diseases. Lactobacilli produce lactic acid which acidifies the environment. There are some factors increasing the risk of infection caused by lactobacilli, such as neutropenia in immunocompromised patients and certain underlying diseases, especially diabetes. Also, lactobacilli have a natural resistance to some antibiotics, especially vancomycin. The identification of lactobacilli can be very difficult due to the number of species, subspecies and genotypic or phenotypic traits. The most advanced procedures are molecular DNA-based techniques. Conventional biochemical tests can be also used to determine some differences. Lactobacilli infection can affect both a single organ and the whole organism, causing for example lactobacillemia. The main disease caused by lactobacilli is endocarditis.

1. Introduction. 2. Risk factors. 3. Identification. 4. Pathogenicity. 5. Conclusions

Czynniki warunkujące zdolności adhezyjne bakterii z rodzaju Lactobacillus

Factors determing the adhesive capacity of Lactobacillus bacteria
A. Paliwoda, A. Nowak

1. Wstęp. 2. Etapy adhezji bakterii Lactobacillus do nabłonka jelitowego. 3. Czynniki uczestniczące w adhezji. 3.1. Czynniki białkowe. 3.2. Czynniki niebiałkowe. 3.3 Czynniki środowiskowe. 3.4. Tworzenie agregatów oraz oddziaływania hydrofobowe. 4. Podsumowanie

Abstract: The ability of Lactobacillus to adhere to the intestinal epithelium is one of the most important criterion in the selection of probiotic strains. Adherence allows microorganisms to survive and temporarily colonize the digestive system, which is necessary to induce beneficial effects on the host. Adhesion is a very complex, multistep process and, although there are many proposed theories, the exact mechanism is still not fully understood. A crucial role in the formation of the adhesive interactions plays the bacterial cell wall and its components, such as exopolisaccharydes, lipoteichoic acids and various proteins e.g. S-layer proteins.

1. Introduction. 2. Stages of Lactobacillus adhesion to intestinal epithelium 3. Adhesion factors. 3.1. Protein factors 3.2. Non-protein factors. 3.3. Environmental factors. 3.4. Aggregation and hydrophobic interactions. 4. Summary