Browsing tag: modyfikacje genetyczne

INDUSTRIAL APPLICATIONS OF WILD AND GENETICALLY-MODIFIED STRAINS OF ACETIC ACID BACTERIA

PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE DZIKICH I GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH SZCZEPÓW BAKTERII OCTOWYCH
Lidia Stasiak-Różańska, Milena Kupiec

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: Acetic Acid Bacteria (AAB) have been known for many years, since humans first used them to produce vinegar. AAB serve as biocatalysts in industrial production of, inter alia, acetic acid, dihydroxyacetone, gluconic acid, bacterial cellulose or levan. Apart from the traditional industrial applications of wild strains of AAB, scientists strive to develop novel methods for the production of selected compounds using genetically-modified AAB. The application of such mutants in the industry entails both positive and negative aspects. Modifications of the bacterial genome have a significant effect upon the functioning of the entire cell. This review presents industrial applications of metabolites produced by both wild and genetically-modified strains of AAB.

1. Application of wild strains of AAB in the industry. 2. Application of genetically-modified strains of AAB in the industry. 3. Opinion on GMOs used in industry. 4. Summary

Streszczenie: Bakterie kwasu octowego znane są od wielu lat, od kiedy ludzie po raz pierwszy wykorzystali je do wytworzenia octu. Bakterie octowe biorą udział w produkcji wielu związków o dużym znaczeniu przemysłowym, m.in. kwasu octowego, dihydroksyacetonu, kwasu glukonowego oraz celulozy mikrobiologicznej. Oprócz tradycyjnych kierunków wykorzystania potencjału biochemicznego dzikich szczepów bakterii octowych, coraz więcej uwagi poświęca się badaniom nad konstruowaniem zmodyfikowanych genetycznie szczepów o zwiększonych możliwościach wytwarzania określonych metabolitów. Zastosowanie mutantów bakteryjnych w przemyśle wzbudza wśród społeczeństwa zarówno pozytywne jak i negatywne odczucia. W artykule przedstawiono zastosowanie dzikich szczepów bakterii octowych oraz opisano możliwości przemysłowej aplikacji genetycznie zmodyfikowanych szczepów tych mikroorganizmów.

1. Przemysłowe zastosowanie dzikich szczepów bakterii octowych. 2. Przemysłowe zastosowanie genetycznie zmodyfikowanych szczepów bakterii octowych. 3. Powszechna opinia na temat organizmów zmodyfikowanych genetycznie stosowanych w przemyśle. 4. Podsumowanie

MIKROBIOLOGICZNE ŹRÓDŁA BARWNIKÓW W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Microbiological sources of colorants in food technology
I. Stolarzewicz, A. Kapturowska, E. Białecka-Florjańczyk

1. Wstęp. 2. Barwniki syntetyczne. 3. Barwniki naturalne. 3.1. Barwniki identyczne z naturalnymi otrzymywane na drodze syntezy chemicznej. 4. Mikrobiologiczna produkcja barwników. 4.1. Grzyby jako potencjalne źródło barwników w technologii żywności. 4.2. Mikroalgi w produkcji barwników. 4.3. Bakterie i drożdże jako producenci związków o charakterze barwników. 5. Podsumowanie

Abstract: Recent years have brought intensive discussions concerning harmful inFuence of synthetic colorants used in food industry. It has focused the interest of both the food producers and the consumers on natural dyes. The aim of this review is to present novel methods of biosynthesis of natural colorants. The scope of the paper is not limited to those substances which are currently in use, but includes also some other compounds potentially useful in such applications are described. New sources of food colorants has been discovered among such organisms as algae (Dunaliella producing β-carotene), fungi (poliketides pigments), yeast (Ashbya gossypii producing riboFavin), bacteria. The highest expectations are connected with carotenoids, which are currently being intensively investigated. Their structural diversity opens up a wide range of potential new colorants. The most important method of their modification is cloning of crt genes and their expression in E. coli cells.

1. Introduction. 2. Synthetic colorants. 3. Natural colorants. 3.1. Nature-identical colorants produced by chemical synthesis. 4. Microbiological production of colorants. 4.1. Fungi as a potential source of colorants in food technology. 4.2. Microalgaes in the production of colorants. 4.3. Bacteria and yeast as producers of coloring compounds. 5. Conclusion