Browsing tag: probiotyk

PROBIOTYCZNE DROŻDŻE SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII JAKO CZYNNIK ETIOLOGICZNY OPORTUNISTYCZNYCH ZAKAŻEŃ U LUDZI

SACCHAROMYCES CEREVISIAE VAR. BOULARDII PROBIOTIC YEASTS AS ETIOLOGICAL AGENTS OF OPORTUNISTIC INFECTIONS IN HUMANS
K. Roeske, A. Zasuń, J. Cieślik, M. Wróblewska, T. Jagielski

PDF

Streszczenie: Drożdże S. cerevisiae var. boulardii, historycznie stanowiące odrębny gatunek, uznawane są obecnie za podgatunek drożdży S. cerevisiae. Szczepy Saccharomyces cerevisiae var. boulardii są powszechnie wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu zaburzeń układu pokarmowego. Stosowanie preparatów na bazie S. cerevisiae var. boulardii wpływa na funkcjonowanie bariery jelitowej, co prowadzi do zmiany składu mikrobioty przewodu pokarmowego i łagodzi nieprawidłowości warstwy nabłonkowej jelita. Mimo klinicznie potwierdzonych, probiotycznych właściwości tych jednokomórkowych drobnoustrojów, wzrasta liczba doniesień na temat wywoływanych przez nie zakażeń u ludzi. Badania populacyjne sugerują, że drożdże S. cerevisiae są odpowiedzialne za 0,1–3,6% wszystkich przypadków grzybic, stwierdzanych u pacjentów stosujących terapię środkami probiotycznymi zawierającymi S. cerevisiae var. boulardii. Za czynniki predysponujące do rozwoju zakażeń uznaje się obecność centralnego cewnika żylnego, żywienie pozajelitowe, immunosupresję oraz choroby współistniejące. W niniejszej pracy zebrano najważniejsze informacje dotyczące biologii S. cerevisiae var. boulardii, a także przedstawiono najnowsze dane epidemiologiczne dotyczące fungemii wywoływanych przez te grzyby.
1. Wstęp. 2. Zastosowanie drożdży S. cerevisiae. 3. Izolacja i taksonomia probiotycznych drożdży S. cerevisiae var. boulardii. 4. Probiotyczne właściwości S. cerevisiae var. boulardii. 5. Zakażenia wywoływane przez S. cerevisiae var. boulardii. 5.1. Przegląd fungemii wywołanych przez S. cerevisiae var. boulardii. 6. Wnioski

1. Introduction. 2. Applications of S. cerevisiae yeasts. 3. Isolation and taxonomy of probiotic yeasts S. cerevisiae var. boulardii. 4. Probiotic features of S. cerevisiae var. boulardii. 5. S. cerevisiae var. boulardii infections. 5.1. Review of S. cerevisiae var. boulardii fungemia cases. 6. Conclusions
Abstract: S. cerevisiae var. boulardii yeasts, historically recognized as a separate species, are now considered a subspecies of S. cerevisiae. Strains of S. cerevisiae var. boulardii are widely used for prevention and treatment of disorders of human digestive system. The use of preparations based on S. cerevisiae var. boulardii impacts the functioning of the intestinal barrier, which leads to a change in the composition of the digestive tract microbiota and alleviates intestinal epithelial defects. Despite the clinically confirmed probiotic properties of these unicellular microorganisms, the number of reports of infections in humans has been increasing. Population studies suggest that S. cerevisiae yeasts are responsible for 0.1–3.6% of all cases of mycoses in patients receiving therapy with probiotics containing S. cerevisiae var. boulardii. The presence of a central venous catheter, parenteral nutrition, immunosuppression and co-morbidities in patients are considered as factors predisposing for infection. This work summarizes the most important information on biology of S. cerevisiae var. boulardii and presents the latest epidemiological data on fungemia caused by these fungi.

PROBIOTYCZNE BAKTERIE FERMENTACJI MLEKOWEJ (LAB)

Probiotic lactic acid bacteria (LAB)
J. Gajewska, M. K. Błaszczyk
1. Wstęp. 2. Mikroorganizmy probiotyczne i ich cechy. 3. Cechy fizjologiczno-biochemiczne LAB. 4. pH wewnątrzkomórkowe LAB. 5. Potencjał oksydoredukcyjny bakterii mlekowych. 6. Fermentacje węglowodanów i produkcja kwasu mlekowego. 7. Wielkości genomów LAB. 8. Metabolizm azotowy LAB. 9. Metabolizm innych związków. 10. Polisacharydy produkowane przez LAB. 11. Podsumowanie
Abstract: The authors present physiological and biochemical properties of lactic acid bacteria (LAB). It is surprising that despite LAB multiple auxotrophy (they lack certain metabolic pathways and grow on full media only), they are not pathogens but probiotic microorganisms producing bacteriocins. A list of probiotic bacteria is not long and including mainly lactic acid bacteria. Their metabolic properties (hydrocarbonate fermentation, transformation of protein substrates, exopolysaccharide production) are explaited in food production and preservation.
1. Introduction. 2. Probiotic microorganisms and their abilities. 3 Short physiological and biochemic characteristics of LAB. 4. Intracellular pH of lactic acid bacteria. 5. Redox potential of LAB. 6. Carbohydrates fermentation and lactic acid production. 7. Genomes sizes of LAB. 8. Nitrogen metabolism. 9. Metabolism of other compounds. 10. Polysaccharides produced by LAB. 10. Summary