Browsing tag: sterylizacja

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY STABILIZACJI WINA

FORMER AND CONTEMPORARY METHODS FOR WINE STABILIZATION
Kamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jolanta Karakulska

PDF

Streszczenie: Enologia, nauka zajmująca się kwestiami związanymi z produkcją wina łączy tradycję starożytną z teraźniejszością. Dopiero Louis Pasteur udowodnił, że winifikacja nie zachodzi samoistnie, a za proces odpowiadają drobnoustroje. Był to początek działu enologii zajmującego się mikrobiologią wina, który doprowadził do stopniowej ewolucji metod przetwórczych i wytworzenia zaawansowanych nowoczesnych technik stabilizacji wina stosowanych współcześnie. Niemniej jednak nadal poszukiwane są metody alternatywne, które mogą zastąpić lub zmodyfikować proces siarkowania, czyli konserwacji wina. Wśród nich można znaleźć metody fizyczne i chemiczne. Także nanotechnologia oferuje enologii usprawnienia procesowe. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeszłych i aktualnych metod stabilizacji wina, a także podsumowanie kierunków rozwoju tej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy.

1. Wino, historia i dawne metody stabilizacji. 2. Współczesne metody stabilizacji wina. 3. Nanotechnologia w enologii. 4. Podsumowanie

Abstract: Enology, a science dealing with issues related to wine production, combines ancient tradition with the present time. It was not until Louis Pasteur proved that vinification does not happen by itself and that microorganisms are responsible for this process. It was a beginning for a branch of enology focused on the microbiology of wine, which led to gradual evolution of production methods and the development of advanced techniques for wine stabilization. Nevertheless, alternative methods that can replace or modify the sulfation process as wine preservation are still sought. Physical and chemical methods can be found among them. Also, nanotechnology offers process improvements to enology. This article describes the past and the current wine stabilization methods and summarizes the directions for developing this interdisciplinary branch of knowledge.

1. Wine, its history, and former stabilization methods. 2. Contemporary methods for wine stabilization. 3. Nanotechnology in enology. 4. Summary

Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część II – sterylizacja i reprocesowanie

Medical instrument preparation for surgical procedures. Part II – sterilisation and reprocessing
B. Sokół-Leszczyńska, E. Sztark, P. Leszczyński, G. Młynarczyk, M. Wróblewska

1. Wstęp. 2. Kontrola i konserwacja narzędzi 3. Rodzaje opakowań sterylizacyjnych i zasady pakowania narzędzi do sterylizacji. 4. Załadunek komory sterylizatora. 5. Sterylizacja i jej kontrola 6. Transport do użytkownika. 7. Warunki przechowywania wyrobów sterylnych. 8. Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku. 9. Podsumowanie

Abstract: Sterilisation constitutes another step in the reprocessing cycle of medical instruments. It aims at killing all types of microorganisms and spores. Preferably it should be performed by highly qualified personnel of the central sterilisation unit at the hospital. This part of the paper covers drying, control and maintainance of medical instruments, packaging, methods of sterilisation and its control, and releasing of sterile medical instruments. Problem of reprocessing of the single use devices is also discussed.

1. Introduction. 2. Inspection and maintenance of instruments. 3. Types of sterilisation packaging and principles of packing instruments for sterilization. 4. Loading of the sterilisation chamber. 5. Sterilisation and its control. 6. Transport to the user. 7. Storage. 8. Reprocessing of single use instruments. 9. Summary

Sterylizacja za pomocą niskotemperaturowej plazmy, generowanej w warunkach ciśnienia atmosferycznego

Sterilization by low-temperature atmospheric-pressure plasma
A. Dzimitrowicz, P. Jamróz, P. Nowak

1. Wprowadzenie. 2. Plazma jako czynnik sterylizujący. 3. Rodzaje źródeł plazmowych. 4. Mechanizm procesu sterylizacji. 5. Kontrola procesu. 6. Zastosowania. 7. Podsumowanie

Abstract: Plasma is an ionized and reactive gas, which is used for sterilization of many kinds of microorganisms (e.g. bacteria, fungi), which reside on the surface of materials (e.g. medical instruments). Plasma sterilization allows to obtain absolute microbiological purity. Plasma can be generated by dielectric barrier discharge, glow discharge (including corona discharge, plasma jets or microjets) and microwave induced plasma. This article summarises literature review on plasma sterilization methods of microorganisms by low-temperature plasma generated under the atmospheric pressure.

1. Introduction. 2. Plasma as a sterilizing agent. 3. Types of plasma sources. 4. Mechanism of plasma sterilization. 5. Process control. 6. Applications of plasma sterilization. 7. Summary