Browsing tag: vaccination

RÓŻNE OBLICZA SŁAWNEGO ODKRYWCY PAMIĘCI LUDWIKA PASTEURA W 200. ROCZNICĘ URODZIN

DIFFERENT FACES OF THE FAMOUS DISCOVERER IN MEMORY OF LOUIS PASTEUR ON THE 200TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY
Dominika Salamon, Tomasz Jagielski

PDF

Streszczenie: Ludwik Pasteur uznawany jest za jednego z największych naukowców. A jednak nawet na pomnikowej postaci Pasteura dostrzegane są rysy. Jego charakter i pewne działania są przedmiotem krytyki lub co najmniej kontrowersji. Zawarty w niniejszym artykule przegląd dokonań francuskiego uczonego, przygotowany z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin, pokazuje, że, mimo formułowanych z różnych stron zarzutów, Pasteur w pełni zasługuje na miano „dobroczyńcy ludzkości”.

1. Wprowadzenie. 2. Pasteur – chemik. 3. Pasteur – mikrobiolog. 4. Pasteur – wakcynolog. 5. Podsumowanie

Abstract: Louis Pasteur is considered one of the world’s greatest scientists. However, some cracks in the Pasteur’s monument have been spotted. His character and certain activities are subject to criticism or at least controversy. The review of achievements of the French scientist, contained in this article, prepared on the occasion of the bicentenary of his birth, shows that, despite the accusations formulated from different sides, Pasteur fully deserves to be called a “benefactor of mankind”.

1. Introduction. 2. Pasteur – chemist. 3. Pasteur – microbiologist. 4. Pasteur – vaccinologist. 5. Summary

FRANCISELLA TULARENSIS – REVIEW

Francisella tularensis – przegląd
P. Cieślik, J. Knap, A. Bielawska-Drózd

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: In the early twentieth century, Francisella tularensis was identified as a pathogenic agent of tularaemia, one of the most dangerous zoonoses. Based on its biochemical properties, infective dose and geographical location, four subspecies have been distinguished within the species F. tularensis: the highly infectious F. tularensis subsp. tularensis (type A) occurring mainly in the United States of America, F. tularensis subsp. holarctica (type B) mainly in Europe, F. tularensis subsp. mediasiatica isolated mostly in Asia and F. tularensis subsp. novicida, non-pathogenic to humans. Due to its ability to infect and variable forms of the disease, the etiological agent of tularaemia is classified by the CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) as a biological warfare agent with a high danger potential (group A). The majority of data describing incidence of tularaemia in Poland is based on serological tests. However, real-time PCR method and MST analysis of F. tularensis highly variable intergenic regions may be also applicable to detection, differentiation and determination of genetic variation among F. tularensis strains. In addition, the above methods could be successfully used in molecular characterization of tularaemia strains from humans and animals isolated in screening research, and during epizootic and epidemic outbreaks.

1. Historical overview. 2. Characteristics and taxonomy of F. tularensis. 3. Morphology. 4. Culture media and conditions. 5. Biochemical properties. 6. Survivability and persistence of F. tularensis. 7. F. tularensis as a biological weapon agent. 8. Tularaemia vaccines. 9. Pathogenicity of F. tularensis. 10. Tularaemia treatment. 11. Laboratory diagnostics of F. tularensis. 12. Summary

Streszczenie: Francisella tularensis została rozpoznana jako czynnik chorobotwórczy ludzi i zwierząt na początku XX wieku. Analizy biochemiczne i patogenne właściwości czynnika biologicznego pozwoliły na wyróżnienie 4 podgatunków przypisanych do różnych regionów geograficznych: wysoce zakaźny F. tularensis subsp. tularensis (type A) występujący głównie w Ameryce Północnej, F. tularensis subsp. holarctica (type B) z obszaru Starego Świata, F. tularensis subsp. mediasiatica izolowany głównie z Azji oraz F. tularensis subsp. novicida, niepatogenny dla ludzi. Pałeczka tularemii, ze względu na swoje zdolności infekcyjne oraz zdolność do wywoływania różnych postaci chorobowych, została zakwalifikowana przez CDC (Centrum Kontroli i prewencji Chorób, USA) jako potencjalny wysoce niebezpieczny czynnik broni biologicznej (Grupa A). Większość danych opisujących przypadki zachorowań na tularemię opartych jest na testach serologicznych. Jakkolwiek, technika real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) i MST (Multi Sequence Typing) jako analiza wysoce zmiennych obszarów międzygenowych F. tularensis może być zastosowana do wykrywania, różnicowania i określania wariantów genetycznych izolatów F. tularensis. Techniki te mogą być również wykorzystywane w charakterystyce molekularnej pałeczek tularemii izolowanych od ludzi i zwierząt w badaniach przesiewowych oraz w ogniskach epizootyczno-epidemicznych.

1. Rys historyczny 2. Charakterystyka F. tularensis i systematyka taksonomiczna 3. Morfologia 4. Podłoża hodowlane i warunki wzrostu 5. Właściwości biochemiczne 6. Wytrzymałość i żywotność F. tularensis 7. F. tularensis jako czynnik broni biologicznej 8. Szczepionki przeciwko tularemii 9. Patogenność F. tularensis 10. Leczenie tularemii 11. Diagnostyka laboratoryjna F. tularensis 12. Podsumowanie