Browsing tag: zakażenia

OD REDAKCJI

EDITORIAL
Tomasz Jagielski

FYKOLOGIA MEDYCZNA – NOWA DYSCYPLINA MIKROBIOLOGII

Medical phycology – a new realm of microbiology

dr hab. Tomasz Jagielski, redaktor działu FYKOLOGIA MEDYCZNA

 

PDF

Streszczenie:  Glony stanowią bardzo liczną i zróżnicowaną grupę ekologiczną, obejmującą kilka, filogenetycznie odległych linii ewolucyjnych. W dyskusji czynników etiologicznych chorób zakaźnych, wciąż niewiele uwagi poświęca się glonom. Jest tak dlatego, że glony bardzo rzadko kojarzone są przyczynowo z wystąpieniem procesu chorobowego. A jednak istnieje bogata literatura dokumentująca przypadki wystąpienia objawów chorobowych jako bezpośredniego następstwa kontaktu z glonami. Niektóre glony rozwinęły zdolność aktywnego parazytyzmu. Podobnie do innych patogenów bakteryjnych, grzybiczych, czy pierwotniaczych, dokonują inwazji tkanek gospodarza i namnażają się w nich, modulując lub unikając jego odpowiedzi immunologicznej. Na szczególną uwagę zasługują glony z rodzaju Prototheca, wywołujące oportunistyczne zakażenia człowieka i wielu gatunków zwierząt. Prototekoza, która w ostatnich latach istotnie zwiększyła swą prewalencję, ilustruje zjawisko poszerzania spektrum etiologicznego chorób zakaźnych człowieka jako efekt zmian środowiskowo-cywilizacyjnych (np. degradacja naturalnych ekosystemów, powiększająca się populacja osób z obniżoną odpornością, skutkiem starzenia, a także chorób i zabiegów wymagających leczenia immunosupresyjnego, rozwój technologii stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej itd.).

W kontekście wzrastającego znaczenie glonów jako potencjalnych patogenów człowieka i zwierząt, zasadne wydaje się, aby problematyce chorób wywoływanych przez te drobnoustroje, poświęcić osobną dziedzinę badawczą. Fykologia medyczna proponowana jest jako nowa dyscyplin mikrobiologii, integrująca badania z obszaru medycyny, weterynarii, biologii i nauk pokrewnych.

AbstractAlgae comprise a very large and heterogeneous ecological group, accommodating several, phylogenetically distant evolutionary lineages. In the discussion of etiological factors of infectious diseases, still little attention is paid to algae. This is because they are very rarely associated with the occurrence of a disease process. Yet there is a rich literature documenting cases of different pathologies as a direct consequence of contact with algae. Importantly, several algal species have developed the capacity for active parasitism. Similar to other bacterial, fungal or protozoan pathogens, they can invade and multiply within host tissues, modulating or evading the host immune response. Of particular note are algae of the genus Prototheca, which cause opportunistic infections in humans and many animal species.

Protothecosis, whose prevalnce has increased considerably in recent years, illustrates the phenomenon of widening of the etiological spectrum of human infectious diseases as a result of civilisation and environmental changes of the modern world (e.g. degradation of natural ecosystems; an increasing population of immunocompromised people, due to ageing, diseases, and medical interventionst requiring immunosuppressive therapies; technological advancements exploited in laboratory diagnostics).

In the context of the growing importance of algae as potential pathogens of humans and animals, it seems appropriate to devote a separate research field covering all issues pertaining to diseases caused by these microorganisms. Medical phycology is proposed as a new discipline in the field of microbiology, integrating achievements in human and veterinary medicine, biology and related sciences.

MIESZANY BIOFILM JAMY USTNEJ

MIXED ORAL BIOFILM
Paula Bigos, Róża Czerwińska, Magdalena Pajączkowska, Joanna Nowicka

PDF

Streszczenie: Jama ustna jest skolonizowana przez ponad 700 gatunków bakterii. Występują one pod postacią pojedynczych komórek lub tworzą wielogatunkowe biofilmy. Tworzenie biofilmu, jego nieprawidłowy rozrost w połączeniu z zaburzonym funkcjonowaniem mechanizmów obronnych naszego organizmu oraz zaburzeń w składzie ilościowym i jakościowym mikrobioty jamy ustnej może prowadzić do rozwoju próchnicy, zapalenia dziąseł, parodontozy czy peri-implantitis. W pracy omówiono etapy tworzenia biofilmu oraz wzajemne oddziaływania mikroorganizmów w tej zorganizowanej społeczności. Omówiono również znaczenie wielogatunkowego biofilmu w zakażeniach jamy ustnej i co bardzo istotne, metody jego zwalczania.

1. Biofilm – definicja, etapy tworzenia, porozumiewanie się mikroorganizmów w biofilmie. 2. Biofilm w różnych częściach ciała organizmu człowieka. 3. Wielogatunkowy biofilm jamy ustnej. 4. Zakażenia jamy ustnej związane z biofilmem wielogatunkowym. 5. Zapobieganie i metody zwalczania biofilmu jamy ustnej. 5.1. Profilaktyka i właściwa higiena jamy ustnej. 5.2. Terapia alternatywna zakażeń jamy ustnej związanych z tworzeniem biofilmu. 6. Podsumowanie

Abstract: The oral cavity is colonized by more than 700 bacterial species. They occur in the form of individual cells or form multispecies biofilms. The formation of biofilm, its abnormal growth combined with impaired functioning of the defense mechanisms of the body and disorders in the quantitative and qualitative composition of the oral microbiota can lead to the development of caries, gingival inflammation, parodontosis or peri-implantitis. The paper discusses the stages of biofilm formation as well as microbial interactions within this organized community. It also addresses the significance of multispecies biofilm in oral infections and, very importantly, the methods to combat it.

1. Biofilm – definition, formation stages, microbial communication within biofilm. 2. Biofilm in different parts of the human body. 3. Multispecies oral biofilm. 4. Oral infections associated with multispecies biofilm. 5. Prevention and methods of combating oral biofilm. 5.1. Prophylaxis and proper oral hygiene. 5.2. Alternative therapy of biofilm-related oral infections. 6. Summary

Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki pałeczek Stenotrophomonas maltophilia

Restistance mechanisms to antibiotics and chemotherapeutics in Stenotrophomonas maltophilia
K. Hankiewicz-Ziołkowska, E. Gospodarek

1. Wstęp. 2. Antybiotyki beta-laktamowe. 3. Antybiotyki aminoglikozydowe. 4. Chinolony. 5. Kotrimoksazol. 6. Wielolekooporność

Abstract: Stenotrophomonas maltophilia are opportunistic bacteria which may manifest decreased resistannce to many antibiotics – beta-lactams, aminoglycosides, quinolones and co-trimoxazole. The mechanisms of resistance to antibiotics and chemoterapeutic are discussed.

1. Introduction. 2. Beta-lactams. 3. Aminoglycosides. 4. Quinolones. 5. Co-trimoxazole. 6. Multidrug resistance