Browsing tag: Streptococcus agalactiae

PRZYDATNOŚĆ CYTOTOKSYN W DIAGNOSTYCE WYBRANYCH ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH

USEFULNESS OF MICROBIAL CYTOTOXINS IN THE DIAGNOSIS OF SELECTED BACTERIAL INFECTIONS
Magdalena Godkowicz, Karolina Rudnicka

PDF

Streszczenie: Synergistyczna reakcja hemolizy, będąca podstawą testu CAMP znajduje zastosowanie we wstępnej identyfikacji wybranych patogenów bakteryjnych m.in. L. monocytogenes, C. perfringens oraz S. agalactiae. W części eksperymentalnej określono wpływ zastosowanych erytrocytów, czasu inkubacji, odległości między posiewami oraz zróżnicowania użytych szczepów na wystąpienie reakcji CAMP w klasycznym i odwróconym teście CAMP oraz zmodyfikowanej metodzie stosowanej w diagnostyce pałeczek Listeria sp. Wykazano, że optymalnym podłożem do wykonania klasycznego testu CAMP jest podłoże agarowe z 10% dodatkiem odwłóknionej krwi ludzkiej. Do identyfikacji gatunków Listeria sp. najodpowiedniejszym podłożem jest pożywka agarowa z 5% dodatkiem krwi ludzkiej. Podczas gdy erytrocyty owcze stanowiły najlepszy substrat dla hemolizyn C. perfringens, a optymalna odległość posiewu oraz czas inkubacji dla badanych gatunków bakterii wynosiły odpowiednio 1–4 mm oraz 24 h. Przeprowadzając wstępną identyfikacje patogennych drobnoustrojów przy pomocy testu CAMP powinno wykorzystywać się różne typy erytrocytów, ponieważ intensywność reakcji synergistycznej jest różna,
zarówno w zależności od szczepu jak i gatunku drobnoustroju.

1. Toksyny bakteryjne. 1.1. Hemolizyny. 2. Wybrane patogeny człowieka wytwarzające hemolizyny znajdujące zastosowanie w diagnostyce mikrobiologicznej. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2.Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Charakterystyka testu CAMP. 4. Modyfikacje testu CAMP. 5. Podsumowanie

Abstract: The reaction of synergistic hemolysis, which is the basis of the CAMP test, is used in the preliminary identification of selected bacterial pathogens, including L. monocytogenes, C. perfringens, S. agalactiae. The experimental part was to determine the influence blood cells of used, incubation time, distance between growth lines and the type of strains on the intensity of CAMP. Synergistic hemolysis was observed in the classic CAMP test, when 10% human blood cell is used in the medium. It has been shown that the optimal substrate for the CAMP test to identify Listeria sp. is an agar with the 5% addition of human blood cells. While sheep’s erythrocytes were the best substrate for hemolysis of C. perfringens. The optimum distance and incubation time for the tested bacterial species was 1–4 mm and 24 h. When performing preliminary identification of pathogenic microorganisms using the CAMP test, different types of erythrocytes should be used, due to strain and species-specific variabilieties.

1. Bacterial toxins. 1.1 Hemolysins. 2. Selected human pathogens producing hemolysins applicable to microbiological diagnosis. 2.1. Listeria monocytogenes. 2.2. Clostridium perfringens. 2.3. Streptococcus agalactiae. 2.4. Bartonella henselae. 2.4. Rhodococcus equi. 2.5. Arcanobacterium haemolyticum. 3. Characteristics of the CAMP test. 4 Modifications of the CAMP test. 5. Summary

 

Zakażenia okołoporodowe o etiologii Streptococcus agalactiae

Perinatal infections caused by Streptococcus agalactiae
M. Bigos, M. Łysakowska, M. Wasiela
1. Wstęp. 2. Czynniki zjadliwości S. agalactiae. 3. Epidemiologia zakażeń S. agalactiae. 4. Chorobotwórczość S. agalactiae. 5. Lekowrażliwość szczepów S. agalactiae. 6. Diagnostyka nosicielstwa GBS. 7. Okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa. 8. Immunoprofilaktyka zakażeń GBS. 9. Uwagi końcowe
Abstract: Streptococcus agalactiae are Gram-positive β-haemolytic bacteria belonging to group B streptococci (GBS), according to Rebecca Lancefield’s classification. They are commensals that colonize the distal parts of gastrointestinal, urinary, and genital tracts of healthy people. An increasing level of the pregnant women colonization by GBS was noted in the last decade. This raises a really high concern over the risk of severe perinatal infections among newborns since GBS are easily transmitted from mother being a S. agalactiae carrier to her child during delivery. Pneumonia, meningitis, bacteraemia, and sepsis are the most serious consequences of GBS infections in newborns. Moreover, the mortality rate among neonates infected with S. agalactiae reaches 20%. The microbiological screening for the GBS carriage among women being in 35–37 weeks of pregnancy are obligatory in Poland, starting from April, the 8 th, 2011. This paper is a review of current knowledge about GBS pathogenicity and epidemiology. The issues concerning the diagnostics of S. agalactiae carriage among pregnant women and the perinatal antibiotic prophylaxis are also presented.
1. Introduction. 2. S. agalactiae virulence factors. 3. Epidemiology of S. agalactiae infections. 4. Pathogenicity of S. agalactiae. 5. Drug susceptibility of S. agalactiae strains. 6. Diagnostics of GBS carriage. 7. Perinatal antibiotic prophylaxis. 8. Immunoprophylaxis of GBS infections. 9. Finald remarks