ANTIBIOTIC BIOSYNTHESIS AND SECONDARY METABOLISM IN HIGH-YIELDING STRAINS OF STREPTOMYCES, PENICILLIUM CHRYSOGENUM AND ACREMONIUM CHRYSOGENUM


Biosynteza abtybiotyków i metabolitów wtórnych przez wydajne szczepy Streptomyces, Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum
Wiesław Kurzątkowski, Joanna Kuczerowska

1. Introduction. 2. Industrial strain improvements. 3. The pathways of antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 4. Compartmentalization in antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 5. The pathway of penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 6. Compartmentalization in penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 7. The pathway of cephalosporin C biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 8. Compartmentalization in cephalosporin biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 9. The future of antibiotic therapy. 10. Conclusions

Abstract: In this article, the secondary metabolism as a basis for antibiotics production by industrial strains of Streptomyces, Penicillium chrysogenum and Acremonium chrysogenum is discussed. Images from transmission electron microscopy reveal some important features of the mycelial cells which are related to antibiotics biosynthesis. This discovery is important for further industrial strain improvement and has economic significance. Possibilities of new strategies for antimicrobial treatment are discussed.

 

1. Wprowadzenie. 2. Ulepszanie szczepów przemysłowych. 3. Szlaki biosyntezy antybiotyków wytwarzanych przez Streptomyces spp. 4. Organizacja komórek grzybni Streptomyces spp. podczas biosyntezy antybiotyków. 5. Szlak biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni Penicillium chrysogenum. 6. Organizacja komórek grzybni Penicillium chrysogenum podczas biosyntezy penicyliny G. 7. Szlak biosyntezy cefalosporyny C w komórkach grzybni Acremonium chrysogenum. 8. Organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenum podczas biosyntezy cefalosporyny C. 9. Przyszłość antybiotykoterapii. 10. Wnioski

Streszczenie: Rola wtórnego metabolizmu w biosyntezie antybiotyków wytwarzanych przez szczepy przemysłowe z rodzaju Streptomyces oraz Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum jest dyskutowana. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazują ważne cechy komórek grzybni związane z wysokowydajną biosyntezą antybiotyków. Odkrycie to pozwala na dalsze zwiększanie antybiotycznej wydajności szczepów przemysłowych i ma znaczenie ekonomiczne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie możliwości opracowania nowych strategii zwalczania chorób zakaźnych.