Browsing tag: antibiotics

ANTIBIOTIC RESISTANCE – WHERE ARE WE GOING?


Waleria Hryniewicz and Izabella Strużycka

PDF

Abstract: Introduction of antibiotics into clinical practice is considered as a turning point in medicine resulting in saving millions of lives and allowing for the development of new fields of medicine such as transplantology, neonatology, hematology and many others. From the very beginning, this success was accompanied by the emergence of antibiotic resistant strains with its continuous rise. Overuse and misuse of antibiotics in medicine, veterinary practice and animal and plant production are the main reasons the resistance has emerged. Presently, an increase in isolation of multidrug resistant (MDR), excessively resistant (XDR) and pandrug resistant (PDR) bacteria is being observed worldwide in the most common human etiologic bacterial agents. As examples of rapid evolution of resistance, S. aureus and Enterobacterales producing extended-spectrum beta-lactamases are presented. Some initiatives of WHO and EU aiming to tackle antibiotic resistance are also discussed.

VACCINES AGAINST ANTHRAX – SELECTED RESEARCH

SZCZEPIONKI PRZECIWKO WĄGLIKOWI – WYBRANE BADANIA
Dorota Żakowska, Bożena Wlizło-Skowronek, Patrycja Wójcicka, Małgorzata Stawecka-Hamerla, Katarzyna Naylor

PDF

 

Abstract: New strategies in the development of anthrax vaccines and therapeutics have been presented. Recently, considerable progress has been made in the finding of new drugs and suitable therapy for anthrax. Very promising research considers the use of antimicrobials against selected bacteria species, including antibiotic-resistant strains. However, alternative therapeutic options should also be considered, among them vaccines. Bacillus anthracis spores are still the most dangerous weapon amongst pathogens which can be used in a bio-terror attack. In this case, research for new anti-anthrax preparations is of primary importance for the protection of humans and animals. The overview of the most recent data shows the many new and promising possibilities for effective strategies in the development of vaccines and anti-anthrax preparations. The most effective of them should be available in the National Stockpile in the event of a biological crisis.

1. Introduction. 2. Bacillus anthracis virulence factors. 3. Current anthrax vaccines. 4. Immunogenicity of anthrax vaccine candidates. 5. Bivalent vaccines. 6. Capsule conjugate vaccines. 7. Domain’s and epitopes of PA. 8. Summary

NON-ANTIBIOTIC USE OF ANTIBIOTICS

NIEANTYBIOTYKOWE ZASTOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW
Maciej Danielewski, Dorota Ksiądzyna, Adam Szeląg

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: Antibiotics are widely used medicines in the treatment of infectious diseases. However, some of them show also non-antibiotic properties, which are increasingly used in the treatment of non-infectious diseases. The authors of this publication believe that this is one of the reasons behind antibiotic dissemination in the environment and, ipso facto, behind the increasing risk of bacterial resistance. It is worth remembering that, along with the progress in science and better knowledge of the new properties of antibiotics, every extension of indications for antimicrobial agents may restrict their primary indications. Progress in science does not always mean progress in therapy. In fact, it may sometimes have an opposite effect and we should be able to assess the benefit/risk ratio. The aim of this study was to present other than antibacterial properties of antibiotics which currently are or may be used in the future in the treatment of noninfectious diseases, as well as to assess the long-term effects of extending the indications for medicines commonly used in the treatment of infectious diseases. To the best of the authors’ knowledge, such attempt has not been made so far, therefore authors decided to review the most important, useful or promising reports on non-antibiotic use of antibiotics. The article summarizes the latest data on prokinetic action of erythromycin, anti-inflammatory and immunomodulatory action of azithromycine, potential use of doxycycline as an anticancer and anti-inflammatory agent, and also anti-inflammatory, neuroprotective, antioxidant and antiapoptotic properties of minocycline. Futhermore, the basics of demeclocycline application in the treatment of inappropriate antidiuretic hormone hypesecretion syndrome and rifaximin use as an anti-inflammatory and eubiotic agent are presented. Neuroprotective action of ceftriaxone and anti-inflammatory and immunostimulatory action of fusafungine were also described.

1. Introduction – antibiotics as potentially effective agents in the therapy of non-infectious diseases. 2. Erythromycine – prokinetic action. 3. Azithromycine – anti-inflammatory and immunomodulatory action. 4. Doxycycline – anticancer and anti-inflammatory action. 5. Minocycline – anti-inflammatory, neuroprotective, antioxidant and antiapoptotic action. 6. Demeclocycline – inhibition of the antiantidiuretic hormone action. 7. Rifaximin – anti-inflammatory action / eubiotic. 8. Ceftriaxone – neuroprotective action. 9. Fusafungine – anti-inflammatory and immunostimulatory action. 10. Summary

Streszczenie: Antybiotyki są szeroko stosowaną grupą leków w terapii chorób zakaźnych. Niektóre z antybiotyków posiadają właściwości inne niż przeciwdrobnoustrojowe, które coraz częściej są wykorzystywane w leczeniu chorób nieinfekcyjnych. Autorzy uważają, że jest to jedna z przyczyn rozpowszechniania się antybiotyków w środowisku i tym samym zwiększania się ryzyka powstawania oporności. Trzeba pamiętać, że wraz z postępem w nauce i poznawaniem nowych właściwości antybiotyków, każde rozszerzenie wskazań dla leków przeciwbakteryjnych może spowodować powstanie ograniczeń w pierwotnych wskazaniach. Nie zawsze postęp w nauce oznacza postęp w terapii. Czasami może być odwrotnie i należy umieć ocenić bilans zysków i ewentualnych strat. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie właściwości antybiotyków innych niż przeciwbakteryjne, które są lub mogą być wykorzystane w terapii chorób nieinfekcyjnych, także po to, aby można było ocenić odległe skutki rozszerzenia wskazań dla leków stosowanych na co dzień w terapii chorób infekcyjnych. Ponieważ tego typu tematyka w sposób zbiorczy nie była dotąd szeroko podejmowana, autorzy postanowili zebrać i podsumować w jednym opracowaniu najważniejsze i najczęściej wykorzystywane oraz najbardziej obiecujące doniesienia dotyczące nieantybiotykowych zastosowań antybiotyków. Niniejsza praca przedstawia najnowsze dane dotyczące prokinetycznego działania erytromycyny, przeciwzapalnego i immunomodulującego działania azytromycyny, potencjalne zastosowanie doksycykliny jako środka przeciwnowotworowego i przeciwzapalnego, a także przeciwzapalne, neuroprotekcyjne, antyoksydacyjne i antyapoptotyczne właściwości minocykliny. Scharakteryzowano również podstawy wykorzystania demeklocykliny w leczeniu zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego, a także rifaksyminy jako leku o działaniu przeciwzapalnym i eubiotycznym. Opisano ponadto neuroprotekcyjne działanie ceftriaksonu oraz przeciwzapalne i immunostymulujące właściwości fusafunginy.

1. Wprowadzenie – antybiotyki jako potencjalnie skuteczne leki w terapii chorób nieinfekcyjnych. 2. Erytromycyna – działanie prokinetyczne. 3. Azytromycyna – działanie przeciwzapalne i immunomodulujące. 4. Doksycyklina – działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. 5. Minocyklina – działanie przeciwzapalne, neuroprotekcyjne, antyoksydacyjne i antyapoptotyczne. 6. Demeklocyklina – działanie antagonistyczne do hormonu antydiuretycznego. 7. Rifaksymina – działanie przeciwzapalne/eubiotyk. 8. Ceftriakson – działanie neuroprotekcyjne. 9. Fusafungina – działanie przeciwzapalne i immunostymulujące. 10. Podsumowanie

ANTIBIOTIC BIOSYNTHESIS AND SECONDARY METABOLISM IN HIGH-YIELDING STRAINS OF STREPTOMYCES, PENICILLIUM CHRYSOGENUM AND ACREMONIUM CHRYSOGENUM

Biosynteza abtybiotyków i metabolitów wtórnych przez wydajne szczepy Streptomyces, Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum
Wiesław Kurzątkowski, Joanna Kuczerowska

1. Introduction. 2. Industrial strain improvements. 3. The pathways of antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 4. Compartmentalization in antibiotic biosynthesis by Streptomyces spp. 5. The pathway of penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 6. Compartmentalization in penicillin G biosynthesis by Penicillium chrysogenum. 7. The pathway of cephalosporin C biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 8. Compartmentalization in cephalosporin biosynthesis by Acremonium chrysogenum. 9. The future of antibiotic therapy. 10. Conclusions

Abstract: In this article, the secondary metabolism as a basis for antibiotics production by industrial strains of Streptomyces, Penicillium chrysogenum and Acremonium chrysogenum is discussed. Images from transmission electron microscopy reveal some important features of the mycelial cells which are related to antibiotics biosynthesis. This discovery is important for further industrial strain improvement and has economic significance. Possibilities of new strategies for antimicrobial treatment are discussed.

 

1. Wprowadzenie. 2. Ulepszanie szczepów przemysłowych. 3. Szlaki biosyntezy antybiotyków wytwarzanych przez Streptomyces spp. 4. Organizacja komórek grzybni Streptomyces spp. podczas biosyntezy antybiotyków. 5. Szlak biosyntezy penicyliny G w komórkach grzybni Penicillium chrysogenum. 6. Organizacja komórek grzybni Penicillium chrysogenum podczas biosyntezy penicyliny G. 7. Szlak biosyntezy cefalosporyny C w komórkach grzybni Acremonium chrysogenum. 8. Organizacja komórek grzybni Acremonium chrysogenum podczas biosyntezy cefalosporyny C. 9. Przyszłość antybiotykoterapii. 10. Wnioski

Streszczenie: Rola wtórnego metabolizmu w biosyntezie antybiotyków wytwarzanych przez szczepy przemysłowe z rodzaju Streptomyces oraz Penicillium chrysogenum i Acremonium chrysogenum jest dyskutowana. Obrazy z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wykazują ważne cechy komórek grzybni związane z wysokowydajną biosyntezą antybiotyków. Odkrycie to pozwala na dalsze zwiększanie antybiotycznej wydajności szczepów przemysłowych i ma znaczenie ekonomiczne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest omówienie możliwości opracowania nowych strategii zwalczania chorób zakaźnych.