THE RISK OF DISEASES TRANSMITTED BY INSECT VECTORS IN ANIMALS IN EUROPE


RYZYKO WYSTĄPIENIA CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ WEKTORY OWADZIE U ZWIERZĄT W EUROPIE
Katarzyna Krasoń, Magdalena Larska

DOWNLOAD PDF FILE

Abstract: Currently, the emergence of exotic diseases in areas where they have not previously occurred is reported more frequently. For these reasons, the World Organization for Animal Health (OIE) and individual countries are introducing regulations aimed at preventing and combating these diseases. Globalization and intensification of trade of animals and food products of animal origin contributes to the transmission of infectious animal diseases throughout the world. Global warming and human interference in nature affect the occurrence of diseases. The increase in temperature creates the right conditions for the growth and spread of vectors such as mosquitoes. Climate change may become a serious threat to the spread of infectious diseases in the future.

1. Introduction. 2. Diseases transmitted by insect vectors in Europe. 2.1. Vectors. 2.2. Participation of insects in mechanical transmission. 2.3. Primary and secondary vectors. 2.4. Transmission factor. 2.5. Emerging infectious diseases 3. Viral diseases transmitted by insect vectors. 3.1. Flaviviruses. 3.2. Buniaviruses. 3.3. Reoviruses. 3.4. Poxviruses. 3.5. Asfarviruses. 4. Bacterial diseases transmitted by insect vectors. 5. Protozoan diseases transmitted by insect vectors. 6. Nematode diseases transmitted by insect vectors. 7. Endosymbiotes. 8. Summary

Streszczenie: Obecnie coraz częściej pojawiają się choroby egzotyczne na obszarach, na których wcześniej nie występowały. Z tych powodów Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) i poszczególne kraje wprowadzają przepisy mające na celu zapobieganie i zwalczanie tych chorób. Globalizacja i intensyfikacja handlu zwierzętami i produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego przyczynia się do przenoszenia zakaźnych chorób zwierzęcych na całym świecie. Globalne ocieplenie i ingerencja człowieka w naturę wpływają na występowanie chorób. Wzrost temperatury tworzy odpowiednie warunki do wzrostu i rozprzestrzeniania się wektorów, takich jak komary. Zmiana klimatu może stać się poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w przyszłości.

1. Wstęp. 2. Choroby przenoszone przez wektory owadzie w Europie. 2.1. Wektory. 2.2. Udział owadów w transmisji mechanicznej. 2.3. Wektory pierwotne i wtórne. 2.4. Współczynnik transmisji. 2.5. Nowo pojawiające się choroby zakaźne 3. Choroby wirusowe przenoszone przez wektory owadzie. 3.1. Flawiwirusy. 3.2. Buniawirusy. 3.3. Reowirusy. 3.4. Pokswirusy. 3.5. Asfarwirusy. 4. Choroby bakteryjne przenoszone przez wektory owadzie. 5. Choroby pierwotniacze przenoszone przez wektory owadzie. 6. Choroby wywoływane przez nicienie przenoszone przez wektory owadzie. 7. Endosymbionty. 8. Podsumowanie