Browsing tag: biotechnologia

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY STABILIZACJI WINA

FORMER AND CONTEMPORARY METHODS FOR WINE STABILIZATION
Kamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jolanta Karakulska

PDF

Streszczenie: Enologia, nauka zajmująca się kwestiami związanymi z produkcją wina łączy tradycję starożytną z teraźniejszością. Dopiero Louis Pasteur udowodnił, że winifikacja nie zachodzi samoistnie, a za proces odpowiadają drobnoustroje. Był to początek działu enologii zajmującego się mikrobiologią wina, który doprowadził do stopniowej ewolucji metod przetwórczych i wytworzenia zaawansowanych nowoczesnych technik stabilizacji wina stosowanych współcześnie. Niemniej jednak nadal poszukiwane są metody alternatywne, które mogą zastąpić lub zmodyfikować proces siarkowania, czyli konserwacji wina. Wśród nich można znaleźć metody fizyczne i chemiczne. Także nanotechnologia oferuje enologii usprawnienia procesowe. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeszłych i aktualnych metod stabilizacji wina, a także podsumowanie kierunków rozwoju tej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy.

1. Wino, historia i dawne metody stabilizacji. 2. Współczesne metody stabilizacji wina. 3. Nanotechnologia w enologii. 4. Podsumowanie

Abstract: Enology, a science dealing with issues related to wine production, combines ancient tradition with the present time. It was not until Louis Pasteur proved that vinification does not happen by itself and that microorganisms are responsible for this process. It was a beginning for a branch of enology focused on the microbiology of wine, which led to gradual evolution of production methods and the development of advanced techniques for wine stabilization. Nevertheless, alternative methods that can replace or modify the sulfation process as wine preservation are still sought. Physical and chemical methods can be found among them. Also, nanotechnology offers process improvements to enology. This article describes the past and the current wine stabilization methods and summarizes the directions for developing this interdisciplinary branch of knowledge.

1. Wine, its history, and former stabilization methods. 2. Contemporary methods for wine stabilization. 3. Nanotechnology in enology. 4. Summary

Nanotechnologia w mikrobiologii – wybrane aspekty

Nanotechnology in microbiology – selected aspects
P. Nawrotek, A. Augustyniak

1. Wstęp. 2. Charakterystyka nanomateriałów. 3. Zastosowanie nanomateriałów w mikrobiologii. 4. Nanomateriały pochodzenia mikrobiologicznego. 5. Oddziaływanie nanomateriałów na mikroorganizmy środowiskowe. 6. Podsumowanie

Abstract: Microbiology plays an important role in nanotechnology, especially that the natural environment (particularly soil) is considered to be the main reservoir of modern molecular nanomaterials, which may influence its inhabitants – microorganisms. Variety of shapes, sizes and properties predestine nanomaterials for tools in the development of many life aspects and associated disciplines, including medicine, agriculture and biotechnology. At the same time, the present knowledge regarding consequences of the interaction between, e.g., environmental microorganisms and nanomaterials (such as silica nanospheres, carbon nanotubes, or graphene oxide flakes modified with titanium dioxide, copper or silver) seems to be insufficient. It is problematic to predict distant outcome and significance of the exposition to such nanostructures. Therefore, it is fundamental to describe the interactions between nanomaterials and living organisms, including bacteria and fungi, which constitute the first barrier between the nanotechnological products and the natural environment. Undertaking the steps for health and environment protection is particularly required when nanomaterials are used for agrotechnical purposes, e.g., exploitation of nanomaterials-containing fertilisers. On the other hand, there are new possibilities of the nanomaterials production with the use of appropriate bacteria. Furthermore, it appears that microorganisms may be stimulated by the nanomaterials to overcome certain problems in the industrial processes.

1. Introduction. 2. Characterization of nanomaterials 3. Application of nanomaterials in microbiology 4. Nanomaterials of microbiological origin 5. Effect of nanomaterials on environmental microorganisms 6. Summary