Browsing tag: higiena rąk

WPŁYW HIGIENY RĄK PERSONELU MEDYCZNEGO NA TRANSMISJĘ CZYNNIKÓW ETIOLOGICZNYCH ZAKAŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ

The impact of hand hygiene of healthcare profes- sionals on the transmission of etiological agents of healthcare associated infections – HAI
K. Szarek, M. Kabała, G. Martirosian

PDF

Streszczenie: Prawidłowo przeprowadzona procedura mycia i dezynfekcji rąk, wśród pracowników jednostek medycznych jest jedną z podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom związanym z opieka zdrowotną, które znacznie wydłużają hospitalizację, generując większe koszty. Celem pracy było dokonanie przeglądu dostępnej literatury na temat źródeł szerzenia się zakażeń szpitalnych w kontekście higieny rąk personelu. Ocena, czy procedury te są wykonywane prawidłowo oraz czy ręce i paznokcie mają wpływ na rozprzestrzenianie się drobnoustrojów w środowisku szpitalnym. Literatury szukano w bazach danych PubMed oraz Google Schoolar, wpisując odpowiednie słowa kluczowe. Zebrane dane literaturowe jednoznacznie wskazują jak istotną rolę w przerwaniu łańcucha epidemiologicznego zakażeń szpitalnych ma prawidłowa procedura mycia rąk; krótkie oraz niepomalowane paznokcie a także brak biżuterii na rękach personelu szpitalnego.

1. Wstęp 2. Cel 3. Wyniki przeglądu 4. Podsumowanie

 

Abstract: Appropriate hand washing and disinfection procedures among medical employees are one of the basic principles of preventing healthcare-associated infections (HAI), which can significantly extend hospitalization and generate higher costs. The aim of the study was to review the available literature on the sources and transmission of HAI in the context of medical staff hand hygiene, to evaluate, whether these procedures are performed correctly and whether the hands and nails contribute to the transmission of microorganisms in the hospital environment. Medical literature was searched in PubMed and Google Schoolar databases by entering appropriate keywords. The collected literature clearly show how important is the correct hand washing procedure, short and unpainted nails and no jewellry on the hands of hospital staff in breaking the chain of nosocomial infections.

1. Introduction. 2. Aim 3. Results of the review. 4. Summary