Browsing tag: otyłość

ŻYWNOŚĆ PRZETWORZONA I DODATKI DO ŻYWNOŚCI W KONTEKŚCIE DYSBIOZY ORAZ JEJ KONSEKWENCJI ZDROWOTNYCH

PROCESSED FOOD AND FOOD ADDITIVES IN THE CONTEXT OF DYSBIOSIS AND ITS HEALTH CONSEQUENCES
Kamila Szynal, Renata Polaniak, Michał Górski, Mateusz Grajek, Karolina Ciechowska , Elżbieta Grochowska-Niedworok

PDF

Streszczenie: Mikrobiota jelitowa pełni wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka. Na jej skład wpływa wiele czynników, w tym sposób odżywiania się. Wiadomym jest, że nieodpowiednia dieta i żywność przetworzona nie są obojętne dla zdrowia. Żywność przetworzona jest przedmiotem wielu badań, najczęściej w kontekście rozwoju otyłości, cukrzycy typu II i chorób układu sercowo-naczyniowego. Na uwagę zasługują szeroko stosowane dodatki do żywności, mające na celu poprawę smaku, konsystencji czy atrakcyjności żywności. Ze względu na udowodnione występowanie dysbiozy jelitowej w wielu jednostkach chorobowych, należy poddawać badaniom różnego rodzaju dodatki do żywności i ich wpływ na mikrobiom jelitowy. Udowodniono, że niektóre dodatki do żywności wykazują działanie niepożądane na skład i ilość mikrobioty jelitowej u zwierząt, pomimo zastosowanych dawek w zakresie ADI.

1. Wprowadzenie. 2. Żywność przetworzona – dieta typu zachodniego a mikrobiota. 3. Dodatki do żywności. 3.1. Słodziki. 3.2. Emulgatory. 3.3. Konserwanty. 3.4. Barwniki. 3.5. Regulatory kwasowości, środki aromatyzujące i wzmacniacze smaku. 3.6. Stabolizatory i zagęszczacze. 4. Podsumowanie

 

Abstract: The intestinal microbiota has many important functions in the human body. Many factors influence its composition, including diet. It is well known that an unhealthy diet and processed food are not indifferent to health. Processed food is the subject of much research, most often in the context of the development of obesity, type II diabetes and cardiovascular disease. Food additives are widely used to improve the taste, texture or attractiveness of food. Due to the proven occurrence of intestinal dysbiosis in many diseases, various types of food additives and their impact on the intestinal microbiome should be tested. Some food additives have been proven to have adverse effects on the composition and quantity of the intestinal microbiota in animals, despite the doses used being in the ADI range.

1. Introduction. 2. Processed food – western-type diet and microbiota. 3. Food additives. 3.1. Sweeteners. 3.2. Emulsifiers. 3.3. Preservatives. 3.4. Food colorants. 3.5. Acidity regulators, flavourings and flavour enhancers. 3.6. Stabilizers and thickeners. 4. Summary

 

ENDOTOKSEMIA I ZABURZENIA BARIERY JELITOWEJ TOWARZYSZĄCE NADWADZE I OTYŁOŚCI

ENDOTOXEMIA AND INTESTINAL BARRIER DISORDERS ASSOCIATED WITH OVERWEIGHT AND OBESITY
Agata Janczy, Zdzisław Kochan, Sylwia Małgorzewicz

DOWNLOAD PDF FILE

Streszczenie: Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health Organization) powszechny problem nadwagi i otyłości jest piątym co do istotności czynnikiem ryzyka zgonów na świecie. Najczęściej wymienia się czynniki genetyczne i środowiskowe, które prowadzą do pobierania nadmiernej ilości energii z pożywienia oraz gromadzenia jej w postaci zapasowej tkanki tłuszczowej. Zwraca się również uwagę na fakt, że nawet stosowanie diety niskoenergetycznej niewystarczająco wspomaga skuteczną redukcję nadmiernej masy ciała. Okazuje się, że przyczyną może być mikrobiota jelit, której skład zmienia się u osób z nadwagą i otyłością. Dysbioza mikrobioty jelit jest dodatkowo przez wielu badaczy postrzegana jako przyczyna rozwoju chorób metabolicznych, w tym otyłości czy cukrzycy typu 2. Z drugiej strony bakterie Gram-ujemne stanowiące składową ekosystemu jelit są źródłem lipopolisacharydu (LPS) odpowiedzialnego za rozwój ogólnoustrojowego stanu zapalnego i endotoksemii. Na podstawie przeglądu literatury można stwierdzić, że zaburzenia mikrobioty jelit, uszkodzenie bariery jelitowej oraz zwiększone stężenie LPS we krwi wpływają niekorzystnie na otyłość i składowe zespołu metabolicznego oraz utrudniają leczenie tych schorzeń.

1. Wprowadzenie. 2. Budowa bariery jelitowej. 3. Zaburzenia bariery jelitowej i endotoksemia. 4. Podsumowanie

Abstract: According to the World Health Organization (WHO), the widespread problem of overweight and obesity is the fifth most important risk factor for deaths in the world. The most frequently mentioned are the genetic and environmental factors that lead to the absorption of excess energy from food and to accumulate it in the form of spare adipose tissue. Another important fact is that even the use of a low-energy diet does not support the effective reduction of excessive body weight. It turns out that the cause may be intestinal microbiota, the composition of which changes in people with overweight and obesity. The intestinal microbiota dysbiosis is additionally perceived by many researchers as the cause of the development of metabolic diseases, including obesity or type 2 diabetes. On the other hand, Gram-negative bacteria constituting a component of the intestinal ecosystem are the source of lipopolysaccharide (LPS), responsible for the development of systemic inflammation and endotoxemia. Based on a literature review related to the subject, it can be concluded that intestinal microbiota disorders, intestinal barrier damage and increased LPS levels in patients adversely affect the obesity and components of the metabolic syndrome and hinder the treatment of these diseases.

1. Introduction. 2. Intestinal barrier function. 3. Intestinal barrier disorders and endotoxemia. 4. Summary

Human Microbiome Project – mikroflora jelit oraz jej wpływ na fizjologię i zdrowie człowieka

Human Microbiome Project – influence of gut microbiota on human physiology and health
J. Olszewska, E. K. Jagusztyn-Krynicka

1. Wstęp. 2. HMP – ogólna charakterystyka. 3. Mikroflora jelit. 3.1. Różnorodność taksonomiczna mikroflory jelit człowieka. 3.2. „Core microbiome” jelit. 3.3. Zmiany mikroflory jelit w zależności od wieku. 3.4. Wpływ diety i genotypu gospodarza na różnorodność mikroflory jelit. 3.5. Wybrane funkcje mikroflory jelit. 3.6. Mikroflora jelit człowieka a choroby. 3.6.1. Nowotwory. 3.6.2. Otyłość. 4. Podsumowanie

Abstract: The HMP (Human Microbiome Project) is one of several international projects which use metagenomic analysis to study human health. The HMP is a logical conceptual and experimental extension of Human Genome Project. The first part of the review presents general characteristic of the project, its goals and implementation phases. The gastrointestinal tract microbiota is extremely dense and diverse. Microbiota genes encode many biochemical pathways that humans have not evolved. Gut microbiota composition is ins are associated with many diseases. This review summarizes the latest research concerning the association of gut microbial ecology with the mechanisms by which microbes in the gut may mediate host physiology and metabolism in the context of obesity and cancer.

1. Introduction. 2. HMP – general characteristic. 3. Gut microbiota. 3.1. Microbial diversity of the human gut microbiota. 3.2. Gastrointestinal tract core microbiome. 3.3. Intestinal microbiota composition over human life. 3.4. Influence of diet and human genotype on gut microbiota 3.5. Selected activities of gut microbiota 3.6. Gut microbiota and diseases. 3.6.1. Cancer. 3.6.2. Obesity. 4. Summary