Browsing tag: health

A REVIEW OF PROBIOTIC APPLICATIONS IN POULTRY: IMPROVING IMMUNITY AND HAVING BENEFICIAL EFFECTS ON PRODUCTION AND HEALTH

PRZEGLĄD ZASTOSOWAŃ PROBIOTYKÓW U DROBIU: POPRAWA ODPORNOŚCI I KORZYSTNE EFEKTY NA PRODUKCJĘ I ZDROWIE
Shumaila Yousaf, Hafiz Muhammad Nouman, Ibrar Ahmed, Sabir Husain, Muhammad Waseem, Shahid Nadeem, Muhammad Tariq, Ozge Sizmaz, Muhammad Farhan Zafar Chudhry

PDF

Abstract: A new class of feed additives and nutritional supplements, known as probiotics, include bacterial, fungal, and yeast cultures from various sources. Overall, probiotics are believed to promote the health and well-being of animals, birds, and humans in a variety of settings. Incorporating probiotics into the diets of cattle and poultry has been demonstrated to improve growth, feed conversion efficiency, immunological responses, and the animal’s ability to manage enteric infections. The use of probiotic-enriched chicken feed has been shown to enhance egg production by as much as 30% among laying chickens. Probiotics may be used to fight off harmful microorganisms, create antibacterial compounds (such as bacteriocins or colicins), and alter the immunological response of the host, according to the National Institutes of Health. Pathogenic microbial strains such as Lactobacillus, Streptococcus, Bacillus, Enterococcus, Pediococcus, Aspergillus, and Saccharomyces are employed in the making of chicken products. The use of subtherapeutic doses of antimicrobial agents, including antibiotics, to combat or remove harmful bacteria and promote animal growth and feed efficiency has resulted in the accumulation of antibiotic residues in animal feed as well as the emergence of drug-resistant microbes in the feed supply chain. As a result of public health concerns, there has been a renewed emphasis on the use of probiotics in chicken production rather than antibiotics in recent years. This research examines the effects of probiotics and direct-fed microorganisms (DFM) on chicken health and performance, with a particular emphasis on the favourable effects they have on poultry health and performance.

1. Introduction. 2. Probiotics’ historical development. 3. Criteria for a perfect probiotic. 4. Microbes commonly used as probiotics. 5. Probiotics in poultry applications. 6. Gastrointestinal tract probiotic colonization. 7. Continuing to improve digestion, nutrient metabolism and nutrient utilization. 8. Management of harmful pathogens and disease conditions. 9. Immunostimulation. 10. Probiotics as a growth institution. 10.1. Lactobacilli. 10.2. Aspergillus oryzae. 10.3. Yeast. 11. Salient benefits and recommendations for probiotic use. 12. Conclusion

Microorganisms as indoor and outdoor air biological pollution

Mikroorganizmy jako biologiczne zanieczyszczenia wewnętrznego i zewnętrznego powietrza
S. Siebielec, M. Woźniak, A. Gałązka, G. Siebielec

PDF

Abstract: Air pollution is a major threat to human health. Biological air pollution is predominantly caused by the pollen of plants, fungi, bacteria and viruses. The main sources of microorganisms in the air include soil, water and the decomposition of organic matter, while anthropogenic sources are represented by landfills, wastewater treatment plants, composting facilities and traffic. Microorganism populations in the air can be seasonal or relatively constant, but the most frequent increase in their occurrence is recorded in the summer and autumn. Studies show that humidity, the presence of carbon monoxide and ozone concentrations are the main factors affecting the diversity of bacteria and the percentage of pathogenic bacteria present in outdoor air. Microorganisms in the air inside residential buildings are primarily concentrated on dust particles. Approximately 60% of dust microbiota are spores of mould fungi. The key emitters of microorganisms into the atmosphere are municipal wastewater treatment plants. The bacteria and pathogens released are potentially resistant to antibiotics, rendering the bioaerosols of wastewater treatment plants a possible hazard to human health. There is a need for further research aimed at explaining the magnitude of impacts of air microorganisms on human health.
1. Introduction. 2. Sources, transport and factors affecting the presence of microorganisms in the outdoor air. 3. Microorganisms in the air inside residential buildings. 4. Microorganisms in indoor air in offices and public spaces. 5. Microorganisms in the air of industrial facilities. 6. Bioaerosols within sewage treatment plants. 7. Air microorganisms as an important factor influencing human health. 8. Conclusions

 

Streszczenie: Zanieczyszczenia powietrza stanowią jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Zanieczyszczenia biologiczne powietrza to w głównej mierze pyłki roślin, grzyby, bakterie oraz wirusy występujące w powietrzu jako tzw. bioaerozole biologiczne. Do głównych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza należą źródła naturalne, takie jak gleba, woda czy rozkład materii organicznej, a do źródeł antropogenicznych składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, kompostownie, a także ruch uliczny. Pojawiające się w powietrzu populacje mikroorganizmów mogą mieć charakter zarówno sezonowy, jak również całoroczny, jednakże najczęściej, wyraźne nasilenie narażenia ich występowania następuje w okresie letnim i jesiennym. Badania wskazują, że wilgotność, obecność tlenku węgla i stężenie ozonu są głównymi czynnikami, wpływającymi na różnorodność bakterii i odsetek występujących tam bakterii chorobotwórczych w powietrzu zewnętrznym. Mikroorganizmy w powietrzu wewnątrz budynków mieszkalnych znajdują się przede wszystkim w kurzu. Jak wykazano, około 60% mikrobioty kurzu stanowią zarodniki grzybów pleśniowych. Do istotnych emiterów drobnoustrojów do powietrza atmosferycznego należą oczyszczalnie ścieków komunalnych. Obecność uwolnionych bakterii i patogenów opornych na antybiotyki w oczyszczalni ścieków sprawia, że bioaerozole oczyszczalni stanowią potencjalne ryzyko zdrowotne. Koniecznością staje się prowadzenie kontroli oraz stałe monitorowanie jakości powietrza, zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i przestrzeniach otwartych, pod względem występujących w nim mikroorganizmów, szczególnie w odniesieniu do ich wpływu na zdrowie człowieka. Ponadto istnieje potrzeba dalszych badań, dla wyjaśnienia roli mikroorganizmów przenoszonych przez powietrze i ich wpływu na zdrowie człowieka.
1. Wprowadzenie. 2. Źródła, transport i czynniki wpływające na obecność mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym. 3. Mikroorganizmy w powietrzu budynków mieszkalnych. 4. Mikroorganizmy w wewnętrznym powietrzu biur i innych obiektów przestrzeni publicznej. 5. Mikroorganizmy w powietrzu zakładów przemysłowych. 6. Bioaerozole w obrębie oczyszczalni ścieków. 7. Mikroorganizmy w powietrzu jako istotny czynnik wpływający na zdrowie człowieka. 8. Wnioski