Browsing tag: wino

DAWNE I WSPÓŁCZESNE METODY STABILIZACJI WINA

FORMER AND CONTEMPORARY METHODS FOR WINE STABILIZATION
Kamila Pachnowska, Adrian Augustyniak, Jolanta Karakulska

PDF

Streszczenie: Enologia, nauka zajmująca się kwestiami związanymi z produkcją wina łączy tradycję starożytną z teraźniejszością. Dopiero Louis Pasteur udowodnił, że winifikacja nie zachodzi samoistnie, a za proces odpowiadają drobnoustroje. Był to początek działu enologii zajmującego się mikrobiologią wina, który doprowadził do stopniowej ewolucji metod przetwórczych i wytworzenia zaawansowanych nowoczesnych technik stabilizacji wina stosowanych współcześnie. Niemniej jednak nadal poszukiwane są metody alternatywne, które mogą zastąpić lub zmodyfikować proces siarkowania, czyli konserwacji wina. Wśród nich można znaleźć metody fizyczne i chemiczne. Także nanotechnologia oferuje enologii usprawnienia procesowe. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie przeszłych i aktualnych metod stabilizacji wina, a także podsumowanie kierunków rozwoju tej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy.

1. Wino, historia i dawne metody stabilizacji. 2. Współczesne metody stabilizacji wina. 3. Nanotechnologia w enologii. 4. Podsumowanie

Abstract: Enology, a science dealing with issues related to wine production, combines ancient tradition with the present time. It was not until Louis Pasteur proved that vinification does not happen by itself and that microorganisms are responsible for this process. It was a beginning for a branch of enology focused on the microbiology of wine, which led to gradual evolution of production methods and the development of advanced techniques for wine stabilization. Nevertheless, alternative methods that can replace or modify the sulfation process as wine preservation are still sought. Physical and chemical methods can be found among them. Also, nanotechnology offers process improvements to enology. This article describes the past and the current wine stabilization methods and summarizes the directions for developing this interdisciplinary branch of knowledge.

1. Wine, its history, and former stabilization methods. 2. Contemporary methods for wine stabilization. 3. Nanotechnology in enology. 4. Summary

Wpływ drożdży i bakterii mlekowych na zawartość związków lotnych i inne parametry enologiczne win

Influence of yeast and lactic acid bacteria on the content of volatile compounds and other oenological parameters of wines
A. Stój

PDF

Streszczenie: W pracy omówiono wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na zawartość związków lotnych, etanolu, glicerolu i kwasowość lotną win oraz znaczenie inokulacji drożdżami nie-Saccharomyces i S. cerevisiae dla poprawy złożoności aromatycznej i charakterystycznych cech win. Ponadto przedstawiono oddziaływanie sekwencyjnej inokulacji S. cerevisiae i bakterii mlekowych z gatunku Oenococcus oeni na zawartość związków lotnych, diacetylu, acetoiny, kwasowość lotną, degradację kwasu jabłkowego, zawartość bursztynianu dietylu, mleczanu etylu, amin biogennych oraz podkreślono zaletę jednoczesnej inokulacji, jaką jest skrócenie czasu fermentacji. Zwrócono uwagę na rolę rodzimych szczepów drożdży i bakterii mlekowych w zwiększeniu regionalnego charakteru win. Omówiono także znaczenie enzymów wytwarzanych przez drożdże i bakterie oraz wzrost zainteresowania zdolnością przeprowadzania fermentacji jabłkowo-mlekowej przez gatunki bakterii nie-O. oeni, takie jak Lactobacillus i Pediococcus.
1. Wprowadzenie. 2. Fermentacja alkoholowa i jabłkowo-mlekowa. 3. Wpływ drożdży i bakterii mlekowych na parametry enologiczne win. 3.1. S. cerevisiae. 3.2. Nie-Saccharomyces. 3.3. Bakterie mlekowe. 4. Podsumowanie

Abstract: The effect of Saccharomyces cerevisiae yeast on the content of volatile compounds, ethanol, glycerol and volatile acidity of wines as well as the importance of inoculation with non-Saccharomyces and S. cerevisiae yeast for improving the aromatic complexity and characteristic features of wines were discussed in the paper. Moreover, the consequence of sequential inoculation of S. cerevisiae and lactic acid bacteria Oenococcus oeni on the content of volatile compounds, diacetyl, acetoine, volatile acidity, degradation of malic acid, content of diethyl succinate, ethyl lactate, biogenic amines was presented. The advantage of simultaneous inoculation, which is the reduction of fermentation time, was emphasized. The work highlights the role of indigenous strains of yeast and lactic acid bacteria in increasing the regional character of wines. The importance of enzymes produced by yeast and bacteria, as well as the increased interest in the ability of non-O. oeni species, such as Lactobacillus and Pediococcus, to perform malolactic fermentation were also discussed.
1. Introduction. 2. Alcoholic and malolactic fermentation. 3. Effect of yeast and lactic acid bacteria on oenological parameters of wines. 3.1. S. cerevisiae. 3.2. Non-Saccharomyces. 3.3. Lactic acid bacteria. 4. Summary